Ogłoszenie nr 510004685-N-2020 z dnia 10-01-2020 r.
Urząd Statystyczny w Rzeszowie: Dostawa zestawów komputerowych i serwera na potrzeby Urzędu Statystycznego w Rzeszowie przy ul. Jana III Sobieskiego 10

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 626708-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540258612-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Krajowy numer identyfikacyjny 00033168800000, ul. ul. Jana III Sobieskiego  10, 35-959  Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 178 535 210, e-mail b.kuzniar@stat.gov.pl, faks 178 535 157.
Adres strony internetowej (url): http://rzeszow.stat.gov.pl/zamowienia-publiczne-us/
Adres profilu nabywcy: http://rzeszow.stat.gov.pl/zamowienia-publiczne-us/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa zestawów komputerowych i serwera na potrzeby Urzędu Statystycznego w Rzeszowie przy ul. Jana III Sobieskiego 10
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RZE-WAD.271.5.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów komputerowych i serwera na potrzeby Urzędu Statystycznego w Rzeszowie przy ul. Jana III Sobieskiego 10. Zamówienie zostało podzielone na dwie części: 1.Część I - Dostawa 13 sztuk zestawów komputerowych z prawem opcji polegającym na zwiększeniu zamówienia o 2 sztuki - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Część II -Dostawa 1 sztuki serwera - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 48820000-2

Dodatkowe kody CPV: 30200000-1, 48900000-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Dostawa 13 sztuk zestawów komputerowych z prawem opcji polegającym na zwiększeniu zamówienia o 2 sztuki
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 39871.48
Waluta PL
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Web-Profit Maciej Kuźlik
Email wykonawcy: przetargi@web-profit.pl
Adres pocztowy: ul. Spokojna 18
Kod pocztowy: 41-940
Miejscowość: Piekary Śląskie
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 48892.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 44870.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 49243.05
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.