Ogłoszenie nr 510004679-N-2020 z dnia 10-01-2020 r.
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: Usługa dostarczenia oprogramowania Microsoft Office 365 dla UKSW w Warszawie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 631336-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Krajowy numer identyfikacyjny 19560000000000, ul. Dewajtis  5, 01-815  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. -, e-mail dzp@uksw.edu.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): www.dzp.uksw.edu.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa dostarczenia oprogramowania Microsoft Office 365 dla UKSW w Warszawie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DZP.371.97.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest usługa dostarczenia oprogramowania Microsoft Office 365 zawierającego Microsoft Office 365ProPlus dla pracowników oraz wszystkich studentów uczelni w ramach kontynuacji umowy nr rejestracyjny 49170796, zgodnie z parametrami określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia (Rozdział IV SIWZ). Przedmiot zamówienia obejmuje oprogramowanie Microsoft Office 365 wraz z możliwością korzystania z usługi Microsoft Office 365 ProPlus dla 1487 pracowników UKSW wraz z benefitową licencja dla wszystkich studentów UKSW w Warszawie.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48000000-8

Dodatkowe kody CPV: 48517000-5, 48600000-4, 48500000-3, 48620000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Usługa dostarczenia oprogramowania Microsoft office 365 dla UKSW w Warszawie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/01/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 466799.04
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: CONET Sp. z o.o.Sp. k.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Leszno 32
Kod pocztowy: 01-199
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 574162.82
Oferta z najniższą ceną/kosztem 574162.82
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 592599.24
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.