Ogłoszenie nr 510004666-N-2020 z dnia 10-01-2020 r.
Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku: Serwis i wsparcie techniczne Producenta oprogramowania Qmatic Orchestra funkcjonującego w Urzędzie Miejskim w Białymstoku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 550224983-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
tak
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku, ul. Warszawska 13 lok. 7U, 15-062 Białystok - miejsce składania ofert, tel. +48 85 869 62 83, cui@cui.bialystok.pl, http://bip.cui.bialystok.pl

Informacje dodatkowe:
Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku występując jako Pełnomocnik prowadzi postępowanie w oparciu o art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, dalej ustawa Pzp), działając w imieniu i na rzecz Miasta Białystok, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok

I. 1) NAZWA I ADRES:
Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku, Krajowy numer identyfikacyjny 38175487300000, ul. Warszawska  13 lok. 7U, 15-062  Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 869 62 83, e-mail mcywoniuk@cui.bialystok.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): http://bip.cui.bialystok.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Serwis i wsparcie techniczne Producenta oprogramowania Qmatic Orchestra funkcjonującego w Urzędzie Miejskim w Białymstoku
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
CUI-VII.271.2.41.2019.MC
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest serwis i wsparcie techniczne Producenta oprogramowania Qmatic Orchestra funkcjonującego w Urzędzie Miejskim w Białymstoku. Szczegółowy zakres zamówienia określa Wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2 do zaproszenia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48000000-8

Dodatkowe kody CPV: 72250000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 170826.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: iFLOW Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Żytnia 13 lok. 89
Kod pocztowy: 01-014
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 210115.98
Oferta z najniższą ceną/kosztem 210115.98
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 210115.98
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 lit a i b  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Przedmiotem zamówienia jest serwis i wsparcie techniczne Producenta oprogramowania Qmatic Orchestra funkcjonującego w Urzędzie Miejskim w Białymstoku. Firma iFLOW Sp. z o.o. jest jedynym autoryzowanym przedstawicielem na terenie Polski firmy Qmatic AB z siedzibą w Szwecji, która jest właścicielem praw autorskich do oprogramowania wykorzystywanego do celów obsługi zarządzania systemami kolejkowymi. Firma Qmatic AB w ramach umowy nr 11/DOMB/2009 z dnia 30/12/2010 r. na wykonanie budynku administracyjnego Departamentu Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego na działce nr 861/2 przy ul. Branickiego 3/5, wdrożyła system kolejkowy. Firma Qmatic jako właściciel praw autorskich nie jest zainteresowana sprzedażą kodów źródłowych do systemu, ze względu na fakt, iż uniemożliwiłoby to jej ofertowanie ww. produktu innym podmiotom. Obecny system kolejkowy skierowany jest do mieszkańców miasta, którzy przez tyle lat funkcjonowania systemu bardzo dobrze go znają. Zakup nowego systemy wiązałby się z wysokimi kosztami, oraz z utrudnieniem dla mieszkańców, którzy na nowo musieliby się uczyć systemu. Również czas potrzebny na instalację, wdrożenie nowego systemu spowodowałby duże kolejki w Dep. Obsługi Mieszkańców, takie jak przed wdrożeniem obecnego systemu kolejkowego. Reasumując, z przyczyn technicznych oraz przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, jedynie firma iFLOW Sp. z o.o. jest w stanie zrealizować powyższe zamówienie, nie powodując żadnych przerw w działaniu systemu.