Ogłoszenie nr 510004607-N-2020 z dnia 10-01-2020 r.
Gmina Miasto Sieradz: Dostawa przełączników sieciowych oraz serwera NAS na potrzeby Urzędu Miasta Sieradza

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 632614-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miasto Sieradz, Krajowy numer identyfikacyjny 73093433500000, ul. plac Wojewódzki  1, 98-200  Sieradz, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 43 826 61 28, e-mail zamowienia@umsieradz.pl, faks 43 822 30 05.
Adres strony internetowej (url): www.sieradz.eu
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa przełączników sieciowych oraz serwera NAS na potrzeby Urzędu Miasta Sieradza
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WOR-Z.271.58.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa a) 48-portowych przełączników sieciowych wraz z dodatkowymi zasilaczami oraz modułami stackującymi oraz wkładkami SFP - 2 szt., b) serwera plików NAS - 1 szt, c) zasilacz UPS - 1 szt., d) karta typu Host Bus Adapter do serwera wraz z wkładkami SFP+ - 2 szt. 2. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy (nie używany), sprawny technicznie i bez uszkodzeń. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej jako: SOPZ) zawiera załącznik nr 4 do SIWZ. 4. Parametry techniczne i funkcjonalne przedmiotu zamówienia Zamawiający określił jako minimalne wymagania i dopuszcza, aby dostawa objęła rozwiązania o parametrach i oprogramowaniu przewyższającym minimum.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 32420000-3

Dodatkowe kody CPV: 48823000-3, 30237280-5, 30237135-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Dostawa przełączników sieciowych oraz serwera NAS na potrzeby Urzędu Miasta Sieradza
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 76000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Invar PC Media Sp. z o.o.
Email wykonawcy: rafalm@ipcm.com.pl
Adres pocztowy: Aleja Pokoju 11C
Kod pocztowy: 98-200
Miejscowość: Sieradz
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 61500.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 61500.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 107126.43
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.