Ogłoszenie nr 510004578-N-2020 z dnia 10-01-2020 r.
Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku: Dostawa sprzętu serwerowego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 594770-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540218780-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
tak
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku, ul. Warszawska 13 lok. 7U, 15-062 Białystok - miejsce składania ofert, tel. +48 85 869 62 83, cui@cui.bialystok.pl, http://bip.cui.bialystok.pl

Informacje dodatkowe:
Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku występując jako Pełnomocnik prowadzi postępowanie w oparciu o art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, dalej ustawa Pzp), działając w imieniu i na rzecz Miasta Białystok, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok

I. 1) NAZWA I ADRES:
Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku, Krajowy numer identyfikacyjny 38175487300000, ul. Warszawska  13 lok. 7U, 15-062  Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 869 62 83, e-mail mcywoniuk@cui.bialystok.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): http://bip.cui.bialystok.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu serwerowego
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
CUI-VII.271.1.6.2019.MC
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zamówienie składa się z 2 części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: Zakres poszczególnych części zamówienia: CZĘŚĆ I: Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych serwerów stelażowych z minimum 5-letnią gwarancją producenta - zgodnie z wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 3 i Załączniku nr 4. CZĘŚĆ II: Dostawa fabrycznie nowej biblioteki taśmowej z minimum 3-letnią gwarancją producenta i 24 sztukami taśm do biblioteki taśmowej – zgodnie z wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 3 i Załączniku nr 5. Ilekroć w załączniku nr 4 do SIWZ opisano przedmiot zamówienia poprzez odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych – Zamawiający informuje że dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych opisanych przez te normy. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 30233000-1

Dodatkowe kody CPV: 48820000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych serwerów stelażowych z minimum 5-letnią gwarancją producenta
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 127524.10
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Syntis Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Ciołkowskiego 11/1
Kod pocztowy: 15-523
Miejscowość: Grabówka
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 102764.04
Oferta z najniższą ceną/kosztem 102764.04
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 131700.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
nie dotyczy

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Dostawa fabrycznie nowej biblioteki taśmowej z minimum 3-letnią gwarancją producenta i 24 sztukami taśm do biblioteki taśmowej
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 20743.45
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Virtual Technologies IT Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Damrota 6/301
Kod pocztowy: 41-902
Miejscowość: Bytom
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 27675.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 27675.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 44280.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
nie dotyczy

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.