Ogłoszenie nr 510004274-N-2020 z dnia 09-01-2020 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie: Dostawa licencji do korzystania z systemów informatycznych wchodzących w skład systemu „SOZAT”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Krajowy numer identyfikacyjny 69058725500000, ul. al. Łukasza Cieplińskiego  4, 35-010  Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 178 501 776, e-mail administracja@podkarpackie.pl, faks 178 501 701.
Adres strony internetowej (url): www.podkarpackie.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa licencji do korzystania z systemów informatycznych wchodzących w skład systemu „SOZAT”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
OR-IV.272.1.49.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji do korzystania z systemów informatycznych wchodzących w skład systemu „SOZAT”
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48000000-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 520325.20
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Atmoterm Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Łangowskiego 4
Kod pocztowy: 45-031
Miejscowość: Opole
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 632500.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 632500.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 632500.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Uzasadnienie prawne: Zastosowano tryb zamówienie z wolnej ręki na podstawie przepisu art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zgodnie z którym zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki jeżeli dostawy mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Uzasadnienie faktyczne: Wejście w życie ustaw z dnia 27 kwietnia 2001 r. – prawo ochrony środowiska, z dnia 27 kwietnia 2001 r. – o odpadach, z dnia 11 maja 2001 r. – o opakowaniach i odpadach opakowaniowych , z dnia 11 maja 2001 r. – o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej nałożyło na marszałka województwa obowiązek pobierania, kontroli a także rozliczania opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska. Zakres obowiązków wynikających ze stosowania ww. ustaw spowodował konieczność zastosowania do powyższych czynności oprogramowania komputerowego. Takie oprogramowanie zostało przygotowane przez ATMOTERM Spółkę Akcyjną, z siedzibą w Opolu, ul. Łangowskiego, która jest jedynym posiadaczem oprogramowania do określonych wyżej celów. Oprogramowanie Atmotermu użytkowane jest w tut. Urzędzie od 1999 r., w okresie 1999-2006 powstały bazy danych, których powtórne wykonanie w innym systemie (przepisanie do nowego systemu) znacznie przekroczyłoby wartość niniejszego zamówienia. Obsługą opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska zajmują się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie trzy oddziały, dwa w Departamencie Ochrony Środowiska, jeden w Departamencie Budżetu i Finansów. Biorąc powyższe pod uwagę uzasadnionym jest wybranie Wykonawcy w trybie z wolnej ręki.