Ogłoszenie nr 510004084-N-2020 z dnia 09-01-2020 r.
Miejska Biblioteka Publiczna: DOSTAWA, INSTALACJA I KONFIGURACJA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, MULTIMEDIALNEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA DLA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 626040-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejska Biblioteka Publiczna, Krajowy numer identyfikacyjny 00028029300000, ul. Marii Curie-Skłodowskiej   3, 97-300  Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 44 681 40 60, e-mail administracja@biblioteka.piotrkow.pl, faks 44 681 40 60.
Adres strony internetowej (url): www.biblioteka.piotrkow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOSTAWA, INSTALACJA I KONFIGURACJA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, MULTIMEDIALNEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA DLA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
37/25/19
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia polega na dostawie, instalacji i konfiguracji sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz oprogramowania dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim”. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania ich rozładunku, wniesienia ich do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, dokonania instalacji i konfiguracji, usunięcia opakowań związanych z dostawą i instalacją sprzętu (jeżeli dotyczy). Przedmiot zamówienia mieści się w następujących kategoriach CPV: 30200000-1 – Urządzenia komputerowe 30213000-5 – komputery osobiste 30232110-8 – drukarki laserowe 30237000-9 – części, akcesoria i wyroby do komputerów, 48300000-1 - pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów, rysowania, odwzorowywania, tworzenia harmonogramów i produkowania 38652100-1– projektory Dostarczony przedmiot zamówienia musi być nowy, nieużywany, dopuszczony do obrotu i stosowania w krajach Unii Europejskiej, posiadać odpowiednie certyfikaty. Dostarczony przedmiot umowy musi być kompletny, gotowy do uruchomienia i posiadający wszelkie elementy wymagane do jego prawidłowego uruchomienia i użytkowania bez dodatkowych zakupów. Wykonawca na przedmiot zamówienia udzieli min. 24 miesiące gwarancji licząc od dnia protokolarnego przyjęcia dostawy. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia określono jakikolwiek materiał, urządzenie lub wyrób poprzez podanie nazwy producenta lub w inny podobny sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, dopuszcza się dla tych materiałów, urządzeń lub wyrobów możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych tzn. przy zachowaniu nie gorszych parametrów niż przewidziane w projekcie. Każdorazowo zastosowanie rozwiązania zamiennego wymaga uzgodnienia z Zamawiającym. Zmiany takie nie stanowią zmiany umowy. Wszelkie znaki towarowe, patenty lub pochodzenie użyte w niniejszej SIWZ winny być interpretowane, jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w projekcie i należy je odczytać z dopiskiem „lub równoważne”. Ze względu na różne źródła finansowania przedmiotu zamówienia (środki własne MBP, dotacja MKiDN, dotacja celowa Urzędu Miasta) Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia trzech faktury VAT. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na źródła finansowania zawarty jest w załączniku nr 11 do SIWZ. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia tj. prac polegających na instalacji i konfiguracji. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności wykonywane na rzecz wykonawcy jak i podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności: 1) instalacji i konfiguracji sprzętu. Uprawnienia w zakresie kontroli spełniania wymagań zatrudnienia osób na umowę o pracę:  pracownicy zamawiającego wskazani w umowie. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę: Każdorazowo na żądanie zamawiającego, w terminie wskazanym przez zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni roboczych, wykonawca przedłoży do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez wykonawcę lub podwykonawcę z pracownikami wykonującymi ww. czynności. W tym celu wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Umowa/y powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań dotyczących zatrudnienia osób na umowę o pracę: Za niedopełnienie wymogu, o którym mowa w § 8 ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości dziesięciokrotnej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 847 ze zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1747).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 30200000-1

Dodatkowe kody CPV: 30213000-5, 30232110-8, 30237000-9, 48300000-1, 38652100-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 53333.33
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: OMEGA Systemy Komputerowe sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@osk.om.pl
Adres pocztowy: Pl. Kościuszki 8
Kod pocztowy: 97-300
Miejscowość: Piotrków Trybunalski
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 65600.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 65600.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 65600.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.