Ogłoszenie nr 510003845-N-2020 z dnia 09-01-2020 r.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu: „Dostawa komputera przenośnego z pakietem oprogramowania użytkowego”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 634271-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Krajowy numer identyfikacyjny 25093876400000, ul. Nowy Świat  4, 62-800  Kalisz, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 62 767 95 00, 767 95 32, e-mail zamowienia.publiczne@pwsz.kalisz.pl, faks 62 767 95 29.
Adres strony internetowej (url): http://www.kalisz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Dostawa komputera przenośnego z pakietem oprogramowania użytkowego”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
I.DZP.23110.Pn-18.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputera przenośnego z pakietem oprogramowania użytkowego, którego opis zawarty jest w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Sposób realizacji przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiot zamówienia obejmuje transport (we wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie miasta Kalisza), rozpakowanie, ustawienie, montaż i instalację sprzętu w tym podłączenie do sieci elektrycznej i logicznej, instalację wymaganego okablowania, uruchomienie i sprawdzenie działania dostarczonego sprzętu wraz z dostarczeniem wszelkich sterowników i pakietów serwisowych. 2) Całe dostarczone wyposażenie musi być nowe, nieużywane i posiadać niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w obiektach użyteczności publicznej. Zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia musi posiadać deklarację zgodności CE (w języku polskim lub angielskim) i być oznaczony tym znakiem zgodnie z obowiązującymi przepisami. Właściwe dokumenty zostaną dołączone do dokumentów odbiorowych sprzętu. Brak tych dokumentów spowoduje nie podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru. 3)Wymagane minimalne warunki dotyczące gwarancji jakości i rozszerzonej rękojmi oraz świadczenia serwisu gwarancyjnego: a) Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości i rozszerzonej rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia na okres nie mniejszy niż 2 lata, licząc od daty podpisania końcowego protokołu odbioru przez Zamawiającego. b) Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy świadczenia serwisu u Zamawiającego. Uszkodzony przedmiot zamówienia Zamawiający wyśle na koszt Wykonawcy do miejsca gwarancji. c) Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w ciągu 14 dni od momentu zawiadomienia przez Zamawiającego. Termin ten może być przedłużony do 30 dni w przypadku udokumentowania zwłoki w dostawie części zamiennych. d) jeżeli czas potrzebny na usunięcie awarii będzie dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii Wykonawca na czas naprawy dostarczy sprzęt zastępczy o porównywalnych parametrach. e) okres gwarancji jakości i rozszerzonej rękojmi ulega przedłużeniu o czas napraw. f) okres gwarancji biegnie na nowo dla urządzenia bądź elementu /podzespołu/ modułu wymienionego. g) w przypadku, gdy zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt został wycofany z produkcji Zamawiający dopuszcza po uzgodnieniu dostarczenie sprzętu o parametrach nie gorszych niż określono w SIWZ i załącznikach do SIWZ. 4. Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty szczegółowej specyfikacji oferowanego komputera przenośnego z pakietem oprogramowania użytkowego. Nie mniej jednak Zamawiający ma prawo zwrócić się do Wykonawcy o złożenie wyjaśnień czy i w jaki sposób oferowany komputer przenośny z pakietem oprogramowania użytkowego spełnia wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia. Opis zaoferowanego sprzętu powinien jednoznacznie go identyfikować (tak, aby Zamawiający mógł ocenić spełnianie parametrów minimalnych wskazanych przez Zamawiającego).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 30213100-6

Dodatkowe kody CPV: 48700000-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę komputera przenośnego z pakietem oprogramowania użytkowego zostało unieważnione, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Podstawą unieważnienia jest nie złożenie żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.