Ogłoszenie nr 510003742-N-2020 z dnia 09-01-2020 r.
Zespół Opieki Zdrowotnej: Dostawa abonamentu wraz z dostępem do nowych wersji systemu informatycznego Szpitala ESKULAP oraz SIMPLE ERP wraz z obsługą serwisowo wdrożeniową w postaci zagwarantowania 240 godzin serwisowo - wdrożeniowych na potrzeby Zamawiającego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 631211-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540267852-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 75007966000000, ul. ul. Ułańska  28, 99-400  Łowicz, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 046 8375368 w. 250, e-mail lowzoz@pro.onet.pl, faks 468 375 991.
Adres strony internetowej (url): www.zoz.pol.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa abonamentu wraz z dostępem do nowych wersji systemu informatycznego Szpitala ESKULAP oraz SIMPLE ERP wraz z obsługą serwisowo wdrożeniową w postaci zagwarantowania 240 godzin serwisowo - wdrożeniowych na potrzeby Zamawiającego
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZOZ.VI.ZP.241-12/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa abonamentu wraz z dostępem do nowych wersji systemu informatycznego Szpitala ESKULAP oraz SIMPLE ERP wraz z obsługą serwisowo wdrożeniową w postaci zagwarantowania 240 godzin wdrożeniowo- serwisowych na potrzeby Zamawiającego. 2. Dostęp do nowych wersji programu ESKULAP oraz SIMPLE ERP, obejmować będzie również przeniesienie uprawnień do eksploatacji nowych wersji produktu oraz dostarczanie Zamawiającemu wszystkich nowych wersji produktu w okresie realizacji niniejszej umowy oraz wersji powstałych od momentu ostatniej wykonanej aktualizacji. 3. W ramach realizacji usług o charakterze serwisowo-eksploatacyjnym będą wykonywane następujące czynności: a)pomoc w administracji bazą danych b)pomoc w instalacji i konfiguracji oprogramowania aplikacyjnego, c)pomoc w usunięciu awarii oprogramowania (innych niż objęte gwarancją), w czasie gwarantującym użytkownikowi wykonanie terminowych prac, d) dostosowywanie oprogramowania aplikacyjnego do potrzeb Zamawiającego, pomoc w definiowaniu szablonów, sprawozdań, słowników, e)konsultacje uzupełniające, pomoc użytkownikom w obsłudze oprogramowania aplikacyjnego, f) przeprowadzanie dodatkowych szkoleń pracowników, g) pomoc w przekazywaniu danych do jednostek nadrzędnych i współpracujących, h) zdalny monitoring systemu. 4. W ramach szkolenia użytkowników musi być przekazana wiedza niezbędna do poprawnego użytkowania elementów systemu, tworzenia dokumentów, wykonywania analiz i sprawozdań, współpracy z innymi modułami systemu. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego. 5. Zamawiający wymaga aby każdy dostęp serwisantów w zakresie części medycznej (system Eskulap) był rejestrowany w systemie i możliwy do analizy (data i godzina logowania, data i godzina zmian w bazie) na równi z normalnymi użytkownikami systemu; 6. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (DZ. U. z 2015r. poz. 2135 z późn. zm.), w szczególności dotyczących danych wrażliwych. 7. Zamawiający w drodze odrębnej umowy z wybranym Wykonawcą określi warunki organizacyjno – techniczne dotyczące zabezpieczenia danych medycznych i personalnych pracowników na czas trwania umowy oraz sposób sprawowania nadzoru ze strony Zamawiającego - zał. 3B 8. Zestawienie licencji: ESKULAP - 56 stanowisk SIMPLE ERP - 15 stanowisk
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48180000-3

Dodatkowe kody CPV: 48000000-8, 48600000-4, 72000000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 128400.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: KONSULTANT IT Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Romana Maya 1
Kod pocztowy: 61-371
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy: KONSULTANT KOMPUTER Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Krzywa 21
Kod pocztowy: 60-118
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 157932.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 157932.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 157932.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.