Ogłoszenie nr 510003459-N-2020 z dnia 09-01-2020 r.
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy: Dostawa i wdrożenia systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 611478-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, Krajowy numer identyfikacyjny 32145400000000, ul. ul. Wały Jagiellońskie  2, 85-128  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 253 100, e-mail d.gutowska@bydgoszcz.so.gov.pl, faks 523 228 122.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Sąd
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa i wdrożenia systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
SZP-273-9/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 32330000-5

Dodatkowe kody CPV: 32341000-5, 32342410-9, 30213000-5, 48820000-2, 32232000-8, 79421200-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U 2019 poz. 1843) Zamawiający unieważnia postępowanie na dostawę i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy. Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 624 150,00 zł brutto, natomiast wartość jedynej oferty złożonej w niniejszym postępowaniu to 714 321,52 zł brutto.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.