Ogłoszenie nr 510003110-N-2020 z dnia 08-01-2020 r.
Gmina Słupno: Doposażenie 3 szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne, narzędzia TIK oraz pracowni przedmiotów przyrodniczych w 2 szkołach podstawowych z terenu Gminy Słupno w projekcie pn.”Kreatywnie i interaktywnie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Doposażenie 3 szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne, narzędzia TIK oraz pracowni przedmiotów przyrodniczych w 2 szkołach podstawowych z terenu Gminy Słupno w projekcie pn.”Kreatywnie i interaktywnie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 626212-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540257739-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Słupno, Krajowy numer identyfikacyjny 61101599700000, ul. ul. Miszewska  , 09-472  Słupno, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 024 2679560, 2679584, e-mail ug@slupno.eu, faks 242 612 977.
Adres strony internetowej (url): www.ugslupno.bip.org.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Doposażenie 3 szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne, narzędzia TIK oraz pracowni przedmiotów przyrodniczych w 2 szkołach podstawowych z terenu Gminy Słupno w projekcie pn.”Kreatywnie i interaktywnie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
SZP.271.1.21.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest doposażenie 3 szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne, narzędzia TIK oraz pracowni przedmiotów przyrodniczych w 2 szkołach podstawowych, z terenu Gminy Słupno w projekcie pn.”Kreatywnie i interaktywnie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 2. Szczegółowy opis zamówienia zawiera Dział II. 3. Kody CPV: część 1 30.20.00.00-1- Urządzenia komputerowe, 32.32.20.00-6 – Urządzenia multimedialne. 48.00.00.00-8 – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne. 30.23.21.00-5 – Drukarki i plotery. 38.65.10.00-3 - Aparaty fotograficzne. 39.16.21.10-9 - Sprzęt dydaktyczny. część 2 39.16.21.10-9 - Sprzęt dydaktyczny. 39.16.21.00-6- Pomoce dydaktyczne. 48.00.00.00-8 – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 30200000-1

Dodatkowe kody CPV: 32322000-6, 48000000-8, 30232100-5, 38651000-3, 39162110-9, 39162100-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Doposażenie 3 szkół podstawowych z terenu Gminy Słupno w pomoce dydaktyczne, narzędzia TIK, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla części 1
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający – Gmina Słupno unieważnił postępowanie przetargowe o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego dla części 1 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty dla części 1 przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia.

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Doposażenie pracowni przedmiotów przyrodniczych w 2 szkołach podstawowych z terenu Gminy Słupno, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla części 2
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający – Gmina Słupno unieważnił postępowanie przetargowe o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego dla części 1 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty dla części 2 przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.