Ogłoszenie nr 510003066-N-2020 z dnia 08-01-2020 r.
Politechnika Śląska: Zakup Akademickiej terminowej 12-miesięcznej licencji Campus-Wide License Full Suite (MATLAB i Simulink). Oznaczenie sprawy OZ/D/19/158/DM

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 636460-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Politechnika Śląska, Krajowy numer identyfikacyjny 00000163700000, ul. Akademicka  2A, 44-100  Gliwice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322371334, e-mail IA1@polsl.pl , faks 322371334.
Adres strony internetowej (url): www.polsl.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia Publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup Akademickiej terminowej 12-miesięcznej licencji Campus-Wide License Full Suite (MATLAB i Simulink). Oznaczenie sprawy OZ/D/19/158/DM
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
OZ/D/19/158/DM
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę terminowej (rocznej) licencji ogólnouczelnianej do wykorzystania w dydaktyce oraz przy realizacji niekomercyjnych projektów i badań, umożliwiającej wszystkim pracownikom i studentom Uczelni korzystanie ze środowiska programistyczno-obliczeniowego ze wszystkimi modułami rozszerzającymi (zgodnie z poniższą specyfikacją). Licencja musi pozwolić uprawnionym użytkownikom na instalację oprogramowania na komputerach uczelnianych oraz prywatnych. Zamawiający wymaga również zapewnienia rocznej usługi zawierającej pomoc techniczną w zakresie instalacji, uruchomienia i konfiguracji oprogramowania oraz dostępu do aktualizacji oprogramowania. 2. CPV: 48460000-0 Analityczne, naukowe, matematyczne lub prognozujące pakiety oprogramowania. 3. Termin wykonania zamówienia: do 7 dni od dnia zawarcia umowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48460000-0

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Zakup Akademickiej terminowej 12-miesięcznej licencji Campus-Wide License Full Suite (MATLAB i Simulink)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 220000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Oprogramowanie Naukowo-Techniczne Sp. z o.o. Sp. k.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Pod Fortem 19
Kod pocztowy: 31-302
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 270600.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 270600.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 270600.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.