Ogłoszenie nr 510003037-N-2020 z dnia 08-01-2020 r.
Gmina Grudziądz: Podniesienie systemu TP Media do najnowszej wersji licencji SmartGIS, eBiling, SmartRaporting

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Grudziądz, Krajowy numer identyfikacyjny 87111862600000, ul. ul. Wybickiego  38, 86-300  Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 56 4511111, e-mail ug@grudziadz.ug.gov.pl, faks 56 4511132.
Adres strony internetowej (url): www.bip.grudziadz.lo.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Podniesienie systemu TP Media do najnowszej wersji licencji SmartGIS, eBiling, SmartRaporting
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.1.32.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca: 1) przeprowadzi konsultacje przedwdrożeniowe w siedzibie Zamawiającego; 2) przeprowadzi Wdrożenie na infrastrukturze Zamawiającego opisanej w Załączniku nr 5 do wzoru umowy 3) udzieli Zamawiającemu Licencji na korzystanie z Systemu w Docelowej wersji Systemu oraz jego poszczególnych obszarów funkcjonalnych (modułów); 4) dokona Parametryzacji Systemu; 5) wykona Konwersję Baz Danych; 6) przeprowadzi Instruktaż; 7) wykona testy powdrożeniowych 8) będzie świadczył asystę przy uruchomieniu Systemu w Docelowej wersji Systemu oraz przy zamknięciu pierwszego miesiąca pracy (wsparcie zdalne). 2. Docelowa wersja Systemu zostanie dostarczona i wdrożona w następującym zakresie: 1) moduł eBiling; 2) moduł SmartGIS wersja STANDARD; 3) moduł SmartReporting wersja STANDARD. 3. Specyfikacja przedmiotu zamówienia zawarta została w załączniku nr 2 do wzoru umowy. 4. Opis funkcjonalny Systemu w Docelowej wersji Systemu zawiera załącznik nr 3 do wzoru umowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48000000-8

Dodatkowe kody CPV: 72514200-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 163000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: LOGIC SYNERGY SP. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Pod Sikornikiem 27A
Kod pocztowy: 30-216
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 196800.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 196800.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 196800.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. Obecnie używana wersja systemu komputerowego TP Media nie odzwierciedla realnych potrzeb użytkowników systemu. Technologia i standardy, w których program był stworzony nie pozwalają na rozszerzenie funkcjonalności systemu do pracy w chmurze obliczeniowej. Ponadto podniesienie systemu do najnowszej jego wersji opracowanej w obecnych nowych standardach i technologii przyczyni się do zwiększenia jego wydajności oraz da możliwość jego rozbudowy o nowe obszary funkcjonalne co w chwili obecnej jest niemożliwe. Zakup zupełnie nowego oprogramowania o takiej samej funkcjonalności wiązałby się z poniesieniem o wiele wyższych kosztów, związanych z wdrożeniem od tzw. "zera" całego systemu obsługującego gospodarkę odpadami oraz wodno-ściekową Zamawiającego. W związku z powyższym zasadne jest udzielenie zamówienia dotychczasowemu dostawcy oprogramowania tj. LogicSynergy Sp. z o.o., ul. Pod Sikornikiem 27A, 30-216 Kraków.