Ogłoszenie nr 510002878-N-2020 z dnia 08-01-2020 r.
Krakowskie Biuro Festiwalowe: Dostawa sprzętu informatycznego do budowy struktury teleinformatycznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Krakowskie Biuro Festiwalowe, Krajowy numer identyfikacyjny 35121004000000, ul. Wygrana  2, 30-311  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 354 25 00, e-mail zamowienia@biurofestiwalowe.pl , faks 12 354 25 01.
Adres strony internetowej (url): www.biurofestiwalowe.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: gminna instytucja kultury
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu informatycznego do budowy struktury teleinformatycznej
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DP-271-30/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę na rzecz Zamawiającego sprzętu informatycznego do budowy struktury sieciowej, w tym m.in. systemu serwerowego, oprogramowania, podzespołów sieciowych, a także systemów do rozbudowy oprogramowania. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zaproszenia do negocjacji. Sposób realizacji zamówienia określony został we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia do negocjacji.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48000000-8

Dodatkowe kody CPV: 32420000-3, 48820000-2, 48710000-8, 30233141-1, 30234100-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 700400.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  1
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Komputronik Biznes Sp. z o.o.
Email wykonawcy: office@komputronik-biznes.pl
Adres pocztowy: ul. Wołczyńska 37
Kod pocztowy: 60-003
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 885600.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 885600.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 885600.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
W dniu 7 listopada 2019 r. Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zatytułowane Dostawa sprzętu informatycznego do budowy struktury teleinformatycznej na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego, numer sprawy DP-271-25/2019 (ogłoszenie o zamówieniu numer 619802-N-2019). Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 15 listopada 2019 r., godzina 11:00. Do upływu terminu składania ofert w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta, w związku z czym, Zamawiający w dniu 19 listopada 2019 r. unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 Ustawy, Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa na potrzeby Zamawiającego sprzętu informatycznego do budowy infrastruktury teleinformatycznej, która była również przedmiotem ww. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Tym samym spełnione zostały przesłanki wskazane w art. 67 ust. 1 pkt 4 Ustawy, warunkujące możliwość udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zamawiający zdecydował o zaproszeniu do negocjacji wykonawcy, który w uprzednio prowadzonym postępowaniu wykazał zainteresowanie złożeniem oferty i złożył wniosek o udzielenie wyjaśnień treści SIWZ tj. Komputronik Biznes Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań, woj. wielkopolskie.