Ogłoszenie nr 510002747-N-2020 z dnia 08-01-2020 r.
Narodowy Fundusz Zdrowia Dolnośląski Oddział Wojewódzki: Świadczenie usługi wsparcia serwisowego wraz z asystą techniczną na posiadany system zarządzania zdarzeniami i bezpieczeństwem informacji SIEM

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 631984-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Narodowy Fundusz Zdrowia Dolnośląski Oddział Wojewódzki, Krajowy numer identyfikacyjny 15447382000220, ul. ul. Joannitów  6, 50-525  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. (071) 7979317, e-mail awacek@nfz-wroclaw.pl, faks (071) 7979318.
Adres strony internetowej (url): www.nfz-wroclaw.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usługi wsparcia serwisowego wraz z asystą techniczną na posiadany system zarządzania zdarzeniami i bezpieczeństwem informacji SIEM
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WAG.261.3.12.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wsparcia serwisowego wraz z asystą techniczną na posiadany system zarządzania zdarzeniami i bezpieczeństwem informacji SIEM zgodne z obecnie posiadanym [1yr Business Software Support & Onsite Next Business Day Hardware Support w/ Media Retention,pn: ETM5600ELMNBD, MFE EntSecMgr, LM,EvtRec 5600 1YrBZ+NBD]”, wraz z wszelkimi wymaganymi zasadami opisanymi w Załączniku Nr 1 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48422000-2

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 145000
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Orion Instruments Polska Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Plac Grzybowski 10
Kod pocztowy: 00-104
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 138000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 138000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 138000
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.