Ogłoszenie nr 510002633-N-2020 z dnia 08-01-2020 r.
Powiat Legionowski: Dostawa serwerów, komputerów oraz oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Legionowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 628189-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Legionowski, Krajowy numer identyfikacyjny 13269858000000, ul. ul. gen. Władysława Sikorskiego  11, 05-119  Legionowo, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 840 872, e-mail przetargi@powiat-legionowski.pl, faks 227 742 551.
Adres strony internetowej (url): bip.powiat-legionowski.pl zakładka Zamówienia Publiczne
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa serwerów, komputerów oraz oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Legionowie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZPU.272.73.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów, komputerów oraz oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Legionowie o parametrach technicznych zgodnych z opisem zawartym w Załączniku nr 1 do SIWZ – opisie przedmiotu zamówienia dla części 1 i dla części 2. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części i obejmuje: 1) część 1 zamówienia podstawowego – Dostawa serwerów i oprogramowania w tym: serwer typ I – 1 szt., serwer typ II – 1 szt., oprogramowanie systemowe – 2 szt., licencje dostępowe – 250 szt., wirtualizator – 1 szt.; 2) część 2 zamówienia podstawowego – Dostawa komputerów AIO – 6 szt. 3. W części nr 2 zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu poszczególnych elementów zamówienia w ilościach przekraczających ilości wskazane jako zamówienie podstawowe, przy zastosowaniu prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy. 1) Zastosowanie prawa opcji dla niniejszego zamówienia będzie pozwalało Zamawiającemu na zwiększenie w okresie realizacji umowy ilości zamawianego asortymentu, maksymalnie o 5 szt. komputerów AIO, dla których szczegółowa specyfikacja zawarta została w opisie przedmiotu zamówienia części 2 zamówienia podstawowego. 2) Realizacja zamówienia opcjonalnego będzie stanowiła uprawnienie Zamawiającego, a nie jego obowiązek, zatem jeśli w ciągu 60 dni od daty podpisania umowy, Zamawiający nie skorzysta z możliwości uruchomienia zamówienia opcjonalnego lub zrealizuje je w mniejszym zakresie niż określony w pkt 1, Wykonawcy nie będzie przysługiwało z tego tytułu żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego. 3) Uruchomienie zamówienia opcjonalnego będzie możliwe wyłącznie w sytuacji powstania takiej potrzeby po stronie Zamawiającego i będzie uzależnione od jego możliwości finansowych, w szczególności poprzez otrzymanie nowych środków finansowych lub przez uzyskanie oszczędności przy korzystnym dla Zamawiającego rozstrzygnięciu postępowania dla przedmiotowego zamówienia publicznego, gdy na realizację zamówienia opcjonalnego będzie mogła zostać przekazana kwota wynikająca z różnicy pomiędzy kwotą brutto, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia podstawowego, a kwotą brutto wskazaną w ofercie Wykonawcy, z którym została zawarta umowa. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia podstawowego dla części 1 i dla części 2 wraz ze wskazaniem minimalnych wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych zamawianego sprzętu, zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia dla części 1 i dla części 2. 5. Warunki dostawy zamówienia podstawowego, jak również zamówienia opcjonalnego: 1) dostarczony sprzęt i wszystkie podzespoły muszą być „fabrycznie nowe”, tzn. nigdy wcześniej nieużywane, kompletne, sprawne technicznie, pochodzące z bieżącej produkcji, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2018 r., nieuszkodzone mechanicznie oraz elektronicznie, 2) dostarczone oprogramowanie musi być „fabrycznie nowe” tzn. nigdy wcześniej nieużywane oraz nieaktywowane i nie może być „refabrykowane”, 3) wszystkie elementy dostawy muszą być dostarczone w nieuszkodzonych opakowaniach producenta. 6. Dostawa zamówienia podstawowego, jak również zamówienia opcjonalnego odbywać się będzie transportem własnym Wykonawcy, na jego koszt, ryzyko i odpowiedzialność. 7. Sprzęt objęty zamówieniem podstawowym, jak również zamówieniem opcjonalnym zostanie dostarczony Zamawiającemu wraz z kompletem dokumentacji wydawanej przez producenta, kartami gwarancyjnymi w języku polskim, oraz jeśli dotyczy z zainstalowanym oprogramowaniem. 8. Wszystkie materiały i urządzenia oraz oprogramowanie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy zamówienia podstawowego, jak również zamówienia opcjonalnego muszą posiadać certyfikaty lub deklaracje zgodności z Polską Normą albo aprobatę techniczną w odniesieniu do wyrobów nieobjętych certyfikacją. 9. Jeżeli w SIWZ, ogłoszeniach związanych z postępowaniem w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia określono przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to ma to na celu jedynie określenie cech technicznych, czy właściwości określonego sprzętu, urządzeń, materiałów i oprogramowania jakie należy zastosować dla wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie w takich przypadkach sprzętu, urządzeń, materiałów równoważnych zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy. 10. Okres rękojmi zamówienia podstawowego, jak również zamówienia opcjonalnego wynosi 24 miesiące od dnia bezusterkowego podpisania protokołu odbioru końcowego. 11. Podstawowe warunki gwarancji: 1) minimalny okres gwarancji określono odpowiednio dla poszczególnych pozycji zamówienia w Załączniku nr 1 do SIWZ – opisie przedmiotu zamówienia dla części 1 i dla części 2; 2) naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowane: a) przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta, b) w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do końca następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, c) w części 1 zamówienia z możliwością zgłaszania awarii w trybie 365x7x24 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną; 3) w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wsparciem technicznym, Zamawiający wymaga, aby uszkodzony dysk twardy pozostał u Zamawiającego; 4) jeżeli naprawa sprzętu nie zostanie zrealizowana w terminie do 5 dni to Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach; 5) w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę wydłużonego okresu gwarancji producenta, Zamawiający wymaga, żeby oferowana wydłużona gwarancja była tego samego rodzaju/typu, oferująca takie same warunki, jak minimalna wymagana w SIWZ. Dodatkowa (wydłużona) gwarancja producenta musi zapewnić Zamawiającemu ten sam czas reakcji, sposób naprawy, jakość naprawy, warunki naprawy, realizację naprawy przez autoryzowany serwis; 6) zaproponowanie w ofercie wydłużonego okresu gwarancji będzie dodatkowo punktowane zgodnie z zapisami rozdziału XVIII SIWZ; 7) w przypadku zaoferowania minimalnego terminu gwarancji dotyczącej serwera typ I i serwera typ II, Zamawiający wymaga, aby Producent zagwarantował możliwość rozszerzenia gwarancji Producenta do 7 lat.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 48820000-2

Dodatkowe kody CPV: 30213000-5, 48000000-8, 30236000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Dostawa serwerów i oprogramowania
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 154471.54
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: SMART Technology Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Dubois 114/116
Kod pocztowy: 93-465
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 167772
Oferta z najniższą ceną/kosztem 167772
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 167772
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Dostawa komputerów
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 24390.24
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: HENWAR SP. z o.o. sp. k.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Perzyńskiego 20
Kod pocztowy: 03-883
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 25200
Oferta z najniższą ceną/kosztem 25200
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 25200
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.