Ogłoszenie nr 510002513-N-2020 z dnia 08-01-2020 r.
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica: Dostawę trzyletniej licencji komputerowego oprogramowania specjalistycznego Product Design & Manufacturing Collection (Multi User) Autodesk CFD Ultimate (Multi User) lub równoważnej- KC-zp.272-741/19

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 628022-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica, Krajowy numer identyfikacyjny 15770000000000, ul. Al. Mickiewicza  30, 30-059  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. (12)6173595, e-mail dzp@agh.edu.pl, faks (12)6173595.
Adres strony internetowej (url): www.dzp.agh.edu.pl
Adres profilu nabywcy: drozdziel@agh.edu.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia Publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawę trzyletniej licencji komputerowego oprogramowania specjalistycznego Product Design & Manufacturing Collection (Multi User) Autodesk CFD Ultimate (Multi User) lub równoważnej- KC-zp.272-741/19
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
KC-zp.272-741/19
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzyletniej licencji komputerowego oprogramowania specjalistycznego Product Design & Manufacturing Collection (Multi User) Autodesk CFD Ultimate (Multi User) lub równoważnej*– KC-zp.272-741/19 *równoważny w znaczeniu możliwości edycji i kontynuowania projektowania w formatach plików programów Autodesk Inventor i Autodesk Simulation CFD. Wspólny słownik zamówień CPV - 48321000-4 Licencje programów: 1. Product Design & Manufacturing Collection (multi user) licencja trzyletnia 2. Usługi w chmurze 3. Autodesk Simulation CFD Motion na okres 3 lat Dostawa i uruchomienie przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta wraz z przeszkoleniem 2 dniowym w zakresie oprogramowania. Wsparcie techniczne u klienta z czasem reakcji 4 godziny Licencja trzyletnia ma umożliwiać: 1. Dostęp do najnowszego oprogramowania 2. Dostęp do programów we właściwym miejscu i czasie 3. Pomoc techniczna
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48321000-4

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 101640.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: MAT Usługi Informatyczne M.Tarczyński, T.Musialik,P.Łabuda
Email wykonawcy: musialik@mat.net.pl
Adres pocztowy: Rzemieślnicza 1/608,
Kod pocztowy: 30-365
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 122200.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 122200.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 188067.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.