Ogłoszenie nr 510002215-N-2020 z dnia 08-01-2020 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu: Dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 628589-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu, Krajowy numer identyfikacyjny 57212820000000, ul. ul. Konstytucji 3 Maja  , 87-100  Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 508 565, e-mail sekretariat@mopr.torun.pl, faks 566 486 447.
Adres strony internetowej (url): www.mopr.torun.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
OA.2611.38.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na części: Część I zamówienia – dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowych, nieużywanych, nieuszkodzonych 14 laptopów typu 2w1 o przekątnej ekranu 14” wraz z oprogramowaniem, myszką, podkładką i torbą do przechowywania. Część II zamówienia – dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego 1 laptopa o przekątnej ekranu 15,6” wraz z oprogramowaniem, myszką, podkładką i torbą do przechowywania. Część III zamówienia – dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego 1 dysku przenośnego SSD 1TB. Część IV zamówienia – dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego 1 serwera plików NAS 4 GB. Część V zamówienia - dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego 1 zestawu komputerowego składającego się ze stacji roboczej z oprogramowaniem oraz monitorem ekranowym, klawiaturą, myszką i podkładką. Część VI zamówienia - dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego 1 zestawu komputerowego składającego się ze stacji roboczej z oprogramowaniem oraz monitorem ekranowym, klawiaturą, myszką i podkładką. Część VII zamówienia - dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowych, nieużywanych, nieuszkodzonych 3 zestawów komputerowych składających się ze stacji roboczej z oprogramowaniem oraz monitorem ekranowym, klawiaturą, myszką i podkładką; Część VIII zamówienia – dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowych, nieużywanych, nieuszkodzonych 6 bezprzewodowych punktów dostępowych (WiFi Access Point). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Ponadto Zamawiający informuje, że: 1) Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego przedmiot zamówienia, zainstaluje i skonfiguruje go w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w jego siedzibie. 2) Dostarczenie, instalacja i konfiguracja przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie nie później niż 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. 3) Odbiór ilościowo - jakościowy nastąpi w chwili dostarczenia całości zamówienia do Zamawiającego oraz po otrzymaniu przez Zamawiającego podpisanych protokołów dostawy. 4) W dniu dostarczenia przedmiotu zamówienia, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu szczegółowe informacje, dotyczące trybu zgłoszenia awarii (formularz zgłoszenia) oraz punktów serwisowych (adresy, numery telefonów i faksów) w okresie gwarancji. W przypadku jakichkolwiek zmian danych o serwisie, Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego. 5) Po dostarczeniu sprzętu, Zamawiający dokona odbioru ilościowo - jakościowego w celu potwierdzenia zgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia ze specyfikacją techniczną i ilościową. 6) Potwierdzeniem wykonania przedmiotu zamówienia będzie protokół odbioru ilościowo - jakościowego, podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach (1 egzemplarz dla Wykonawcy, 1 egzemplarz dla Zamawiającego). 7) Wykonawca przekaże Zamawiającemu zestawienie dostarczonych elementów przedmiotu zamówienia, zawierające co najmniej numery fabryczne tychże elementów. 8) Wykonawca zagwarantuje, że dostarczony sprzęt komputerowy, stanowiący przedmiot niniejszego zamówienia, jest fabrycznie nowy i nieużywany. Zamawiający nie dopuszcza dostawy sprzętu powystawowego. 9) Wykonawca udzieli gwarancji na prawidłowe działanie dostarczonego sprzętu komputerowego na okres minimum 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru ilościowo - jakościowego. Rzeczywisty okres gwarancji (nie krótszy niż 12 miesięcy, maksymalnie 96 miesięczny) zostanie ustalony na podstawie zobowiązania Wykonawcy zawartego w ofercie. 10) Wykonawca będzie odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne dostarczonego sprzętu komputerowego. 11) Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność sprzętu komputerowego z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w niniejszej SIWZ i Załączniku nr 1 do SIWZ. 12) Wykonawca będzie odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne dostarczonego sprzętu komputerowego, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich, wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem dostarczonego sprzętu komputerowego do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 13) Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu, że sprzęt komputerowy dostarczony w ramach umowy, jest wolny od wad fizycznych. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne dostarczonego sprzętu komputerowego. 14) Gwarancja obejmuje wszystkie - wykryte podczas eksploatacji sprzętu oraz oprogramowania - usterki i wady oraz uszkodzenia powstałe w czasie jego poprawnego, zgodnego z instrukcją użytkowania. 15) Sposób zgłaszania nieprawidłowości działania sprzętu (awarii) zostanie określony przez Wykonawcę, który dostarczy dla Zamawiającego wraz ze sprzętem informacje dotyczące zasad gwarancji i sposobu zgłaszania wad, usterek i zleceń serwisowych. 16) Zamawiający powinien mieć możliwość zgłaszania nieprawidłowego działania sprzętu (awarii) w godzinach pracy, od 7:30 do 15:00 od poniedziałku do piątku. Zgłoszenia wad, usterek i zleceń serwisowych powinny następować za pomocą telefonu, faksu, poczty elektronicznej lub listownie. 17) Rozpoczęcie naprawy powinno nastąpić w miejscu instalacji najpóźniej następnego dnia roboczego po zgłoszeniu awarii (w ciągu 24 godzin od daty zgłoszenia).Wymiana sprzętu na nowy nastąpi po 3 bezskutecznych naprawach. 18) Podczas naprawy sprzętu komputerowego, Wykonawca zapewni nieodpłatnie sprawny sprzęt zastępczy. 19) W przypadku, gdy czas naprawy uszkodzonego sprzętu będzie dłuższy niż 3 tygodnie lub naprawa nastąpi po raz trzeci w czasie okresu gwarancyjnego, Wykonawca wymieni na własny koszt naprawiany sprzęt na nowy, taki sam lub inny uzgodniony z Zamawiającym, o co najmniej takich samych parametrach, funkcjonalności i standardzie. 20) W przypadku awarii dysku twardego, powodującej konieczność jego wymiany, uszkodzony dysk pozostanie u Zamawiającego. Koszty dysków twardych wymienianych z powodu awarii ponosi Wykonawca. Na żądanie Wykonawcy, Zamawiający przekaże podzespół elektroniki uszkodzonego dysku twardego Wykonawcy. 21) Okres trwania gwarancji będzie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy. 22) W okresie gwarancji Zamawiający ma prawo do przenoszenia dostarczonego sprzętu. 23) Zamawiający, działając na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy zastrzega możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania w przypadku, kiedy środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 24) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub wszystkie części zamówienia. Zamawiający nie ogranicza ilości części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy. Zamawiający będzie rozpatrywał każdą ofertę częściową oddzielnie. Oferty na niepełne części zostaną odrzucone jako niekompletne. Każda część wskazana w SIWZ będzie podlegała odrębnej procedurze przetargowej związanej z wyborem oferty najkorzystniejszej. Części wskazane w niniejszej SIWZ nie podlegają podziałowi. Odrębnej części zamówienia nie stanowi pozycja wyodrębniona w danej części. 25) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 26) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. 27) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 30213100-6

Dodatkowe kody CPV: 48823000-3, 30214000-2, 30230000-0, 30231300-0, 32420000-3, 48624000-8, 72265000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Część I zamówienia – dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowych, nieużywanych, nieuszkodzonych 14 laptopów typu 2w1 o przekątnej ekranu 14” wraz z oprogramowaniem, myszką, podkładką i torbą do przechowywania.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 30731.68
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp z o.o.
Email wykonawcy: biuro@cezarkomputery.pl
Adres pocztowy: ul.Wolność 8 lok.4
Kod pocztowy: 26-600
Miejscowość: Radom
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 46304.58
Oferta z najniższą ceną/kosztem 40157.04
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 46304.58
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Część II zamówienia – dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego 1 laptopa o przekątnej ekranu 15,6” wraz z oprogramowaniem, myszką, podkładką i torbą do przechowywania.
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Art. 93 ust.1 pkt. 4 cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwoty, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Część III zamówienia – dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego 1 dysku przenośnego SSD 1TB.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 691.06
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp z o.o.
Email wykonawcy: biuro@cezarkomputery.pl
Adres pocztowy: ul. Wolność 8 lok.4
Kod pocztowy: 26-600
Miejscowość: Radom
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1383.75
Oferta z najniższą ceną/kosztem 810.57
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1383.75
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Część IV zamówienia – dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego 1 serwera plików NAS.
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W związku z tym, że cena najkorzystniejszej oferty w części IV przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia i zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty Zamawiający unieważnienia postępowanie na podstawie art. 93 ust.1 pkt.4 ustawy pzp.

CZĘŚĆ NR: 5   
NAZWA: Część V zamówienia - dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego 1 zestawu komputerowego składającego się ze stacji roboczej z oprogramowaniem oraz monitorem ekranowym, klawiaturą, myszką i podkładką.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 5382.11
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: CEZAR Cezary Machnio i Poitr Gębka Sp z o.o.
Email wykonawcy: biuro@cezarkomputery.pl; d.chojnacki@cezarkomputery.pl
Adres pocztowy: ul. Wolność 8 lok.4
Kod pocztowy: 26-600
Miejscowość: Radom
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 6303.75
Oferta z najniższą ceną/kosztem 6621.09
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6303.75
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 6   
NAZWA: Część VI zamówienia - dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego 1 zestawu komputerowego składającego się ze stacji roboczej z oprogramowaniem oraz monitorem ekranowym, klawiaturą, myszką i podkładką.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 6162.60
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: CEZAR Cezary Machnio i Poitr Gębka Sp z o.o.
Email wykonawcy: biuro@cezarkomputery.pl
Adres pocztowy: ul.Wolność 8 lok.4
Kod pocztowy: 26-600
Miejscowość: Radom
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 8979.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 8979.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 8979.00
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 7   
NAZWA: Część VII zamówienia - dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowych, nieużywanych, nieuszkodzonych 3 zestawów komputerowych składających się ze stacji roboczej z oprogramowaniem oraz monitorem ekranowym, klawiaturą, myszką i podkładką;
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 9512.22
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 16236
Oferta z najniższą ceną/kosztem 15505.38
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 16236
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 8   
NAZWA: Część VIII zamówienia – dostawa, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowych, nieużywanych, nieuszkodzonych 6 bezprzewodowych punktów dostępowych (WiFi Access Point).
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Art.93 ust.1 pkt.4 ustawy PZP Cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia i nie można zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.