Ogłoszenie nr 510002104-N-2020 z dnia 07-01-2020 r.
Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk: Zakup i dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Projektu "Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN)” w podziale na 2 części

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN)” dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „Eadministracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Poddziałanie nr 2.3.1. „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)” Nr Projektu POPC.02.03.01-00-0029/17 ; Umowa nr POPC.02.03.01-00-0029/17-01
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 523672-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk, Krajowy numer identyfikacyjny 01691205900000, ul. Wilcza  64, 00-679  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. (22) 629 32 21, (22) 629 32 21, e-mail administracja@miiz.waw.pl, kkrol@miiz.waw.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): https://miiz.waw.pl/pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Instytut naukowy
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Projektu "Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN)” w podziale na 2 części
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DA-2201-54/P/MIIZ/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa skanera i oprogramowania na potrzebyProjektu "Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN)” w podziale na 2 części zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w następujących częściach: 1) Część 1: Zakup i dostawa zestawu ze specjalistycznym skanerem dziełowym na potrzeby Projektu "Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN)” Kod CPV: 30216110-0 skanery; 2) Część 2: Zakup i dostawa oprogramowania komputerowego na potrzeby Projektu "Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN)” Kod CPV: 48931000-3 Pakiety oprogramowania 4. Zamawiający nie ogranicza ilości części, na które Wykonawca może złożyć ofertę. 5. Ilekroć opis przedmiotu zamówienia odwołuje się do marek konkretnych producentów, oznacza to wymagany przez Zamawiającego standard jakościowy zamawianego sprzętu. Dopuszcza się składanie ofert na sprzęt innych producentów (sprzęt równoważny), jednak o parametrach techniczno-jakościowych nie gorszych niż wskazane lub stanowiących dokładne odpowiedniki produktów wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia. Ponadto współpraca techniczna oferowanych odpowiedników musi bezkolizyjna i utrzymana na poziomie nie niższym niż współpraca produktów wymienionych w niniejszym opisie. 6. W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do: przekazania Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi i konserwacji w języku polskim dla każdej jednostki dostarczonego sprzętu, przekazania prawa do korzystania z oprogramowania zainstalowanego w urządzeniach komputerowych lub dostarczonego wraz z urządzeniem, udzielania serwisu gwarancyjnego. Ponadto sprzęt powinien być wyposażony we wszystkie elementy (przyłącza, kable itp.) niezbędne do uruchomienia, podłączenia i pracy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 30216110-0

Dodatkowe kody CPV: 48931000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Zakup i dostawa zestawu ze specjalistycznym skanerem dziełowym na potrzeby Projektu "Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN)”
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 127666.67
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: DDP Sp. z o. o. ul. Srebrna 16, 00-810 WARSZAWA
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Srebrna 16
Kod pocztowy: 00-810
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 164205.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 164205.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 164205.00
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Zakup i dostawa oprogramowania komputerowego na potrzeby Projektu "Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN)”
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Unieważnienie tej części postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp ponieważ cena najkorzystniejszej oferty złożonej w tej części postępowania przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.