Ogłoszenie nr 510001272-N-2020 z dnia 07-01-2020 r.
Gmina Dźwierzuty: Wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych oraz TIK w Gminie Dźwierzuty

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Działanie 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów- projekty konkursowe
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 618082-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Dźwierzuty, Krajowy numer identyfikacyjny 51074331500000, ul. Niepodległości  6, 12-120  Dźwierzuty, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 621 12 32, e-mail zamowienia@ug-dzwierzuty.pl , faks 89 621 12 33.
Adres strony internetowej (url): www.bip.gminadzwierzuty.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych oraz TIK w Gminie Dźwierzuty
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RI-ZP.271.1.6.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1Przedmiotem zamówienia była dostawa wyposażenia szkolnych pracowni przedmiotowych wraz z montażem dla: a) Szkoły Podstawowej w Dźwierzutach w ramach projektu „Akademia kompetencji w Szkole Podstawowej w Dźwierzutach” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe. b) Szkoły Podstawowej w Linowie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnym im. Ziemi Mazurskiej w Orzynach i Szkoły Podstawowej w Rumach w ramach projektu . „Akademia kompetencji w Szkołach Podstawowych Gminy Dźwierzuty” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe. Zamówienie obejmowało: a) dostawę, wraz z transportem i wniesieniem do budynków, sprzętu dydaktycznego do pracowni przedmiotowych szkół podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Dźwierzuty, powiat szczycieński tj. Szkoła Podstawowa w Dźwierzutach , Szkoła Podstawowa w Linowie; Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Ziemi Mazurskiej w Orzynach i Szkole Podstawowej w Rumach oraz jeżeli jest to uzasadnione rodzajem przedmiotu zamówienia, także montaż i uruchomienie przedmiotu zamówienia;
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 39162000-5

Dodatkowe kody CPV: 39162110-9, 38000000-5, 39162100-6, 39180000-7, 51540000-9, 48190000-6, 33696300-8, 38000000-5, 22114300-5, 37524100-8, 30213100-6, 32340000-8, 48000000-8, 38651000-3, 38651600-9, 38652100-1, 38653400-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Pomoce dydaktyczne oraz sprzęt elektroniczny dla Szkoły Podstawowej w Dźwierzutach w ramach projektu "Akademia kompetencji w Szkole Podstawowej w Dźwierzutach'
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne Artykuł 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający unieważnia postepowanie o udzielenie zamówienia jeżeli, postepowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Uzasadnienie faktyczne W postepowaniu o udzielenie zamówienia w wyniku postepowania wyłoniono jako najkorzystniejszą ofertę wykonawcy: MadiTech Sp. z o. o., ul. Wesoła 51, 25-363 Kilece. Wybór oferty w dniu 28.11.2019 r. zatwierdził Kierownik Zamawiającego Wójt Gminy Dźwierzuty. Ustalono termin podpisania umowy na dzień 04.12.2019 r. o którym to wykonawca został poinformowany. W wyniku informacji o niemożności osobistego stawiennictwa na podpisanie umowy, umowy zostały przesłane pocztą w dniu 02.12.2019 r. za potwierdzeniem odbioru. W dniu 05.12.2019 r. do Urzędu Gminy Dźwierzuty wpłynęło pismo w którym wykonawca poinformował o odmowie podpisania umowy na I i II część zamówienia. Z uwagi na fakt, że termin realizacji zamówienia w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oznaczono do 13.12.2019 r. zaś kolejny wykonawca, którego oferta była najkorzystniejsza spośród pozostałych, zadeklarował w złożonej przez siebie ofercie 7 dniowy termin realizacji nie jest możliwe zaproszenie kolejnego wykonawcy do podpisania umowy, która nie naruszała by terminów realizacji zarówno tych ustanowionych przez Zamawiającego w SIWZ jaki i tych oferowanych przez Wykonawcę którego oferta była najkorzystniejsza spośród pozostałych. Zamawiający nie przewidział w SIWZ możliwości wydłużenia terminu realizacji zamówienia, zaś terminy dostaw oferowane przez Wykonawców stanowiły jedną ze składowych oceny ofert. Termin realizacji zamówienia bez możliwości jego wydłużenia stanowi w tym przypadku wadę uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Pomoce dydaktyczne oraz sprzęt elektroniczny dla Szkoły Podstawowej w Linowie, Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Ziemi Mazurskiej w Orzynach i Szkole Podstawowej w Rumach w ramach projektu „Akademia kompetencji w Szkołach Podstawowych Gminy Dźwierzuty”
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne: Artykuł 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; Uzasadnienie faktyczne W postepowaniu o udzielenie zamówienia w wyniku postepowania wyłoniono jako najkorzystniejszą ofertę wykonawcy: MadiTech Sp. z o. o., ul. Wesoła 51, 25-363 Kilece, decydując przy tym o zwiększeniu budżetu zamawiającego na realizację zamówienia. Wybór oferty w dniu 28.11.2019 r. zatwierdził Kierownik Zamawiającego Wójt Gminy Dźwierzuty. Ustalono termin podpisania umowy na dzień 04.12.2019 r. o którym to wykonawca został poinformowany. W wyniku informacji o niemożności osobistego stawiennictwa na podpisanie umowy, umowy zostały przesłane pocztą w dniu 02.12.2019 r. za potwierdzeniem odbioru. W dniu 05.12.2019 r. do Urzędu Gminy Dźwierzuty wpłynęło pismo w którym wykonawca poinformował o odmowie podpisania umowy na I i II część zamówienia. Z uwagi na fakt, że kolejny wykonawca, którego oferta była najkorzystniejsza spośród pozostałych, w znacznym stopniu przekracza budżet zamawiającego przeznaczony na to zadanie Zamawiający musi unieważnić postepowanie dla tej części.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.