Ogłoszenie nr 510001065-N-2020 z dnia 03-01-2020 r.
Polski Instytut Sztuki Filmowej: Zakup platformy informatycznej dla Zamawiającego, zwanej dalej systemem. System będzie skonfigurowany i wdrożony w usłudze IaaS.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 597423-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Polski Instytut Sztuki Filmowej, Krajowy numer identyfikacyjny 14021484700000, ul. Leona Kruczkowskiego  2, 00-412  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 10 26 400, 22 10 26 410, e-mail pisf@pisf.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): www.pisf.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/pisf
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
https://platformazakupowa.pl/pn/pisf
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Państwowa osoba prawna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup platformy informatycznej dla Zamawiającego, zwanej dalej systemem. System będzie skonfigurowany i wdrożony w usłudze IaaS.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
1/09/2019/ROZW
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zakup platformy informatycznej dla Zamawiającego, zwanej dalej systemem. System będzie skonfigurowany i wdrożony w usłudze IaaS. Budowa systemu obejmuje: -przygotowanie Planu Komunikacji, - przygotowanie i zarządzanie Listą Ryzyk Projektowych; - analizę procesów (obiegu Dokumentów Zamawiającego oraz Archiwum); -opracowanie Opisu, Projektu Technicznego Systemu oraz docelowego Harmonogramu prac na podstawie przeprowadzonej Analizy; - instalację i konfigurację usługi IaaS dla środowiska produkcyjnego i testowego z zastrzeżeniem, że wszelkie licencje, które będą przenoszone na Zamawiającego będą miały charakter licencji bezterminowych bez ograniczeń czasu i lokalizacji Użytkownika; - Zasilanie Początkowe Systemu Danymi Startowymi; - parametryzację Systemu na Podstawie Projektu Technicznego; - opracowanie Dokumentacji technicznej Systemu; - przygotowywanie i przeprowadzenie Szkoleń, zgodnie z ustalonym przez strony Harmonogramem; - świadczenie usług serwisowych. -Udzielenie gwarancji na System na okres 24 miesięcy od dnia Produkcyjnego Uruchomienia Systemu; - Dostarczenie usługi Wsparcia Powdrożeniowego od dnia Produkcyjnego Uruchomienia Systemu; - Dostarczenie usługi Wsparcia Technicznego na okres 24 miesięcy od dnia Produkcyjnego Uruchomienia Systemu; - Tworzenie i modyfikacja formularzy przez cały okres trwania umowy; - zapewnienie backupu kopii zapasowych oraz archiwum; - Wykonawca na okres realizacji projektu dostarczy lub udostępni Zamawiającemu narzędzia do zarządzania projektem (mogą to być narzędzia dostępne online).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48000000-8

Dodatkowe kody CPV: 72221000-0, 72263000-6, 72267000-4, 72317000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1951219.50
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  2
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Red Clover Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Klimczaka 17 lok. 80
Kod pocztowy: 02-797
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1487000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1487000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2438495.08
Waluta: zł
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) i 7) ustawy Pzp w wysokości do 20%.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.