Ogłoszenie nr 510000513-N-2020 z dnia 03-01-2020 r.
Uniwersytet Opolski: Sukcesywny zakup oprogramowania i licencji Microsoft.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
„Razem dla integracji” Projekt nr 6/8-2017/OG-FAMI współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Bezpieczna przystań • „Dialog Wschodni” w ramach programu Nowoczesna Promocja Zagraniczna Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej • „Open Uni Opole” w ramach programu Welcome to Poland Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej • Logiczny uczeń gimnazjum jako III misja Uniwersytetu Opolskiego POWER.03.01.00-00-EF 43/16 • Logiczny uczeń szkoły ponadgimnazjalnej jako III misja Uniwersytetu Opolskiego POWER.03.01.00-00-EF 42/16 • Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 1 Umowa o partnerstwie RPOP.09.02.02-16-0018/16Ze względu na ograniczoną ilość znaków w sekcji, pełne zestawienie nazw projektów i programów można znaleźć w dokumentach zamówienia.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 618496-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Opolski, Krajowy numer identyfikacyjny 13820000000000, ul. Pl. Kopernika  11 A, 45-040  Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 077 5 415977, e-mail zamowienia@uni.opole.pl, faks 775 415 930.
Adres strony internetowej (url): www.zamowienia.uni.opole.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia Publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywny zakup oprogramowania i licencji Microsoft.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
D/57/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywny zakup oprogramowania i licencji Microsoft, w podziale na części: 1. CZĘŚĆ NR 1: Sukcesywny zakup oprogramowania i licencji wchodzących w skład programu licencjonowania Microsoft Products and Services Agreement (MPSA): a. z licencjami typu „on-promise”, b. z licencjami typu „cloud”; 2. CZĘŚĆ NR 2: Sukcesywny zakup oprogramowania i licencji wchodzących w skład programu licencjonowania Cloud Solution Provider (CSP) for Academic.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 48000000-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Sukcesywny zakup oprogramowania i licencji wchodzących w skład programu licencjonowania Microsoft Products and Services Agreement (MPSA): a. z licencjami typu „on-promise”, b. z licencjami typu „cloud”;
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 60600
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: A.P.N. Promise S.A.
Email wykonawcy: przetargi@promise.pl
Adres pocztowy: ul. Domaniewska 44a
Kod pocztowy: 02-672
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 67419.62
Oferta z najniższą ceną/kosztem 65928.12
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 67419.62
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Ceny ofert po uwzględnieniu opustu zaoferowanego przez Wykonawcę posłużyły Zamawiającemu do celów porównania złożonych ofert. Umowa została zawarta na kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania tj. 74 538,00 zł brutto.

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Sukcesywny zakup oprogramowania i licencji wchodzących w skład programu licencjonowania Cloud Solution Provider (CSP) for Academic.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 19600
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Integrated Solutions Sp. z o.o.
Email wykonawcy: rrogacz@i-s.com.pl
Adres pocztowy: ul. Marcina Kasprzaka 18/20
Kod pocztowy: 00-211
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 21897.30
Oferta z najniższą ceną/kosztem 21897.30
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 21897.30
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Ceny ofert po uwzględnieniu opustu zaoferowanego przez Wykonawcę posłużyły Zamawiającemu do celów porównania złożonych ofert. Umowa została zawarta na kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania tj. 24 108,00 zł brutto.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.