Ogłoszenie nr 510000448-N-2020 z dnia 03-01-2020 r.
Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu: Wykup licencji polegającej na prawie użytkowania na czas nieokreślony – mikrokomputerowego systemu portal pracowniczy – internetowa webowa platforma kadrowo-płacowa

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, Krajowy numer identyfikacyjny 30097351000000, ul. Matejki  59, 60-770  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8346184, e-mail zamowienia@ztm.poznan.pl, faks 61 8346147.
Adres strony internetowej (url): www.ztm.poznan.pl; bip.poznan.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykup licencji polegającej na prawie użytkowania na czas nieokreślony – mikrokomputerowego systemu portal pracowniczy – internetowa webowa platforma kadrowo-płacowa
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZTM.EZ.3310.22.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Wykup licencji polegającej na prawie użytkowania na czas nieokreślony – mikrokomputerowego systemu portal pracowniczy – internetowa webowa platforma kadrowo-płacowa
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48000000-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 28820.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Agrobex Info Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wojskowa 6 B4/5
Kod pocztowy: 60-792
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 35448.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 35448.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 35448.60
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: nie
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 ppkt b  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Firma Agrobex Info Sp. z o.o. w Poznaniu jest Wykonawcą stosowanego przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu systemów: księgowych, kasowych, płacowych, fakturowanie, środki trwałe, internetowa platforma kadrowo-płacowa Portal Pracowniczy. W celu utrzymania bieżących rozwiązań systemowych, kompatybilności rozwiązań płacowo-finansowo-księgowych należałoby kontynuować współpracę z firmą Agrobex Info Sp. z o.o., która dostarczyła i wdrożyła system oraz posiada prawo do modyfikacji kodu oprogramowania. Firmie Agrobex Info Sp. z o.o. przysługują wyłączne autorskie prawa majątkowe do systemu Portal Pracowniczy. Konieczna jest więc kontynuacja eksploatacji, rozbudowa lub ewentualna modyfikacja systemów w konfiguracji dostarczonej przez Wykonawcę.