Ogłoszenie nr 510000377-N-2020 z dnia 03-01-2020 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku: Dostawa systemu ochrony przed wyciekami informacji (DLP), sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriów komputerowych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 630293-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540266652-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, Krajowy numer identyfikacyjny 23331770000000, ul. ul. Malmeda Icchoka  8, 15-440  Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 0-85 678 31 00, 0-85 678 31 07, e-mail bkwiatkowska@mopr.bialystok.pl, informatycy@mopr.bialystok.pl, faks 0-85 678 31 03.
Adres strony internetowej (url): http://bipmopr.um.bialystok.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa systemu ochrony przed wyciekami informacji (DLP), sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriów komputerowych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.26.1.6.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa systemu ochrony przed wyciekami informacji (DLP), sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i akcesoriów komputerowych: toreb na laptopa i filtrów prywatyzujących na monitory LCD do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku, podzielony na dwie części (pakiety): - PAKIET Nr 1: Dostawa systemu ochrony przed wyciekami informacji (DLP) do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku, - PAKIET Nr 2: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku, - PAKIET Nr 3: Dostawa akcesoriów komputerowych: toreb na laptopa i filtrów prywatyzujących na monitory LCD do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku. 2. WYMAGANIA OGÓLNE (dla wszystkich części zamówienia-pakietów: 1, 2, 3): 1) Oferowany przedmiot zamówienia powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez Zamawiającego, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1A (Pakiet Nr 1); nr 1B (Pakiet Nr 2); nr 1C (Pakiet Nr 3) do SIWZ oraz we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 10A (Pakiet Nr 1); nr 10B (Pakiet Nr 2); nr 10C (Pakiet Nr 3) do SIWZ, powinien być fabrycznie nowy, do wytworzenia którego zastosowano wcześniej nieużywane części i materiały, wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu, kompletny, zapakowany w oryginalne opakowania posiadające zabezpieczenia pozwalające na prawidłowe przechowywanie i bezpieczny transport, z podaną nazwą producenta i wskazaniem terminu upływu gwarancji producenta oraz powinien posiadać instrukcję obsługi w języku polskim. Sprzęt i akcesoria będące przedmiotem zamówienia powinny być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą dostawy do Zamawiającego. 2) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia jednorazowo, własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko, w miejsce wskazane przez Zamawiającego, w terminie o którym mowa w pkt. 4 SIWZ. 3) Wykonawca dostarczy sprzęt, oprogramowanie i akcesoria komputerowe ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do eksploatacji przedmiotu zamówienia, w tym licencjami, szczegółowymi instrukcjami obsługi i konserwacji oraz kartami katalogowymi producenta w języku polskim, kartami gwarancyjnymi, certyfikatami i deklaracjami zgodności. 4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości przedmiotu zamówienia w granicach ok. 30 % z prawem proporcjonalnego zmniejszenia ceny. 5) Rozliczenie z Wykonawcą dokonywane będzie na podstawie cen jednostkowych zawartych w ofercie i ilości faktycznie dostarczonego przedmiotu zamówienia. 6) Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia: a) termin płatności: do 7 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, b) nie przewiduje się wypłacania zaliczek na poczet wykonania zamówienia, c) forma zapłaty - jak we wzorze umowy – załącznik nr 10A (Pakiet Nr 1) i/lub nr 10B (Pakiet Nr 2) i/lub nr 10C (Pakiet Nr 3) do SIWZ, d) Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia: - Wykonawca dostarczy przedmiot umowy jednorazowo, własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko, w miejsce wskazane przez Zamawiającego, nie później niż w terminie, o którym mowa w pkt. 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, - przekazanie przedmiotu zamówienia będzie uznane za skuteczne, jeżeli Zamawiający podpisze protokół odbioru jakościowego bez zastrzeżeń, - ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy, - określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faks oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia, e) Wymagania stawiane Wykonawcy: - Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie wykonywania umowy, jak i w okresie trwania gwarancji, - Wykonawca odpowiedzialny będzie za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia do czasu wygaśnięcia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego, - Wykonawca będzie obowiązany do dochowania należytej staranności przy realizacji zobowiązań umownych oraz do ścisłej i stałej współpracy z Zamawiającym. 7) Informacja o rozwiązaniach równoważnych: a) przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych ofert równoważnych, b) w przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia zamieszczonym w SIWZ, zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów, lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie urządzeń, materiałów lub rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych, i o walorach estetycznych nie gorszych od określonych w opisie przedmiotu zamówienia zamieszczonym w SIWZ, c) w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w opisie przedmiotu zamówienia zamieszczonym w SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, tj. powinien wykazać, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 48000000-8

Dodatkowe kody CPV: 30213000-5, 30237270-2, 38623000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: . PAKIET NR 1: Dostawa systemu ochrony przed wyciekami informacji (DLP), do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 123058.80
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: DARIUSZ MAROŃ „SERVCOMP”
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kobierzycka 10
Kod pocztowy: 52-315
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 122212.80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 122212.80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 219186.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: PAKIET NR 2: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 81218.96
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: "INTRATEL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Aleja Tysiąclecia P.P. 39A
Kod pocztowy: 15-111
Miejscowość: Białystok
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 99161.37
Oferta z najniższą ceną/kosztem 99161.37
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 99161.37
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: PAKIET NR 3: Dostawa akcesoriów komputerowych: toreb na laptopa i filtrów prywatyzujących na monitory LCD do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 49577.78
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: MAPEN Spółka Jawna Paweł Oksieńczuk, Mariusz Jóźwik
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Rzemieślnicza 31/1
Kod pocztowy: 15-773
Miejscowość: Białystok
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 50639.10
Oferta z najniższą ceną/kosztem 50639.10
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 67342.50
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.