Ogłoszenie nr 510000172-N-2020 z dnia 03-01-2020 r.
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu: Rozbudowa infrastruktury serwerowej i VDI

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
1. Przedmiot zamówienia tj. rozbudowa macierzy poz. 2 specyfikacji technicznej jest współfinansowany z projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” o numerze POWR.03.05.00–00–Z011/17 współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 630784-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Krajowy numer identyfikacyjny 000001525, ul. al. Niepodległości  10, 61-875  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 061 8569000, 8569500, e-mail zp@ue.poznan.pl, faks 618 543 988.
Adres strony internetowej (url): www.ue.poznan.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia Publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbudowa infrastruktury serwerowej i VDI
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP/030/19
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa infrastruktury serwerowej i VDI. 2. Przedmiot zamówienia tj. rozbudowa macierzy poz. 2 specyfikacji technicznej jest współfinansowany z projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” o numerze POWR.03.05.00–00–Z011/17 współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje: - dostawę urządzeń odpowiadającym wymaganiom opisanym w specyfikacji technicznej zamówienia. - instalację serwerów i rozbudowania macierzy dyskowej w serwerowni zamawiającego. W zakresie tym są wszystkie prace związane z fizyczną instalacją i uruchomieniem urządzeń. - udzielenie gwarancji i wykonywanie przez Wykonawcę świadczeń z niej wynikających. 4. Szczegółowy opis wymagań został zamieszczony w specyfikacji technicznej zamówienia (załącznik nr 5 do SWIZ). 5. Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także udzielenie gwarancji, licencji oraz wykonywanie przez wykonawcę świadczeń z nich wynikających zgodnie z warunkami gwarancyjnymi, licencyjnymi producenta dostarczonego sprzętu i oprogramowania, wymaganiami specyfikacji technicznej (załącznik nr 5 do SIWZ) oraz postanowieniami projektu umowy. Gwarantem dla zamawiającego jest wykonawca, nie zwalnia to jednak wykonawcy od dostarczenia dokumentów gwarancyjnych, licencyjnych, wsparcia technicznego, itp. producenta oferowanego przedmiotu zamówienia, jeżeli takie są przez niego dostarczane wraz z tym przedmiotem zamówienia. 6. Okres gwarancji, licencji, wsparcia technicznego oraz wynikających z nich świadczeń, którym objęty zostanie oferowany asortyment, nie może być krótszy od wymaganego podanego w specyfikacji techniczno-cenowej (załącznik nr 5 do SIWZ) oraz projekcie umowy. 7. Za datę rozpoczęcia biegu gwarancji, licencji oraz świadczeń wynikających z udzielonych gwarancji i licencji oraz projektu umowy, którymi zostanie objęty dostarczony sprzęt, przyjmuje się datę podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia. 8. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełną kontrolę nad zgłoszeniami serwisowymi w tym możliwość monitorowania statusu zgłoszeń serwisowych. 9. W cenę oferty stanowiącej przedmiot zamówienia muszą zostać wliczone wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami SIWZ, w tym m.in. koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego oraz ubezpieczenie na czas dostawy. W związku z tym wykonawca nie będzie mógł żądać od zamawiającego pokrycia jakichkolwiek kosztów dodatkowych związanych z jego realizacją. 10. Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostarczenia. 11. W momencie oferowania wszystkie elementy oferowanego systemu (cały asortyment) muszą być dostępne (dostarczane przez producenta) w dacie złożenia oferty i nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. 12. Urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych. 13. Do każdego urządzenia i oprogramowania musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w formie papierowej lub elektronicznej w języku angielskim lub polskim. 14. Dostarczony asortyment będzie pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta w Polsce, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych. 15. Korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie może naruszać majątkowych praw autorskich osób trzecich. 16. Dostarczone urządzenia muszą posiadać oznakowanie CE i być tym znakiem oznaczone. 17. Dostarczone urządzenia, jeśli nie podano inaczej, muszą współpracować z siecią energetyczną o parametrach : 230 V ± 10% , 50 Hz. 18. Wykonawca gwarantuje, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest wprowadzony legalnie do obrotu i użytkowania na terenie Unii Europejskiej. 19. Dostarczone urządzenia muszą być zaopatrzone we właściwe sterowniki, oprogramowania, kable, instrukcje obsługi itp. elementy niezbędne do jego uruchomienia i eksploatacji w konfiguracji zgodnej z wymaganiami i parametrami minimalnymi podanymi w specyfikacji technicznej zamówienia. 20. Zamawiający pozostawia sobie prawo do zweryfikowania sprzętu dostarczonego w ramach realizacji niniejszego zamówienia, pod kątem legalności pochodzenia oraz innych oświadczeń wykonawcy. 21. Zamawiający oświadcza, że wystąpi do organu nadzorującego o potwierdzenie, że zamawiane urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia są przeznaczone dla placówki oświatowej, co umożliwi zastosowanie stawki zero procent VAT. W związku z powyższym Zamawiający po uzyskaniu wspomnianego zaświadczenia, będzie wymagał od wykonawcy realizacji dostaw urządzeń zgodnie z art. 83 ust.14 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U.2018 poz. 2174 z dnia 2018.11.21. z późn. zmianami) lecz w ofercie należy zawrzeć stawkę podatku VAT w wysokości 23%.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48820000-2

Dodatkowe kody CPV: 30234000-8, 30231100-8, 48000000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 380770.73
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Grey Dot Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Al.Wojska Polskiego 27 lok. 26
Kod pocztowy: 01-515
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 464079.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 464079.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 464079.00
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.