Ogłoszenie nr 510000128-N-2020 z dnia 03-01-2020 r.
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów VR

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz realizowanego Projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” o numerze WND-POWR.03.05.00-00-Z011/17.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 620874-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Krajowy numer identyfikacyjny 000001525, ul. al. Niepodległości  10, 61-875  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 061 8569000, 8569500, e-mail zp@ue.poznan.pl, faks 618 543 988.
Adres strony internetowej (url): www.ue.poznan.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia Publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów VR
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP/028/19
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem sprzętu komputerowego i akcesoriów VR (wirtualnej rzeczywistości) na potrzeby związane z problematyką prac oraz metodyką badań doktoranckich w projekcie „ Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” „POWR.03.05.00-00-Z011/17” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z siedzibą przy al. Niepodległości 10 (zwanego dalej również „asortymentem” oraz „systemem”), dostarczonego, zainstalowanego i uruchomionego zgodnie ze specyfikacją techniczną oraz wymaganiami SIWZ. W ramach dostarczonego asortymentu, Wykonawca dostarczy oraz zainstaluje i uruchomi nowy sprzęt wymieniony w specyfikacji techniczno-cenowej stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ, sprawdzając jednocześnie poprawność działania asortymentu. 2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również: instruktaż osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia opisany w specyfikacji techniczno-cenowej stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ; udzielenie gwarancji i wykonywanie przez Wykonawcę świadczeń z niej wynikających. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 3. Gwarantem dla Zamawiającego jest Wykonawca, nie zwalnia to jednak Wykonawcy z obowiązku dostarczenia dokumentów gwarancyjnych, licencyjnych, wsparcia technicznego, itp. Producenta oferowanego asortymentu, jeżeli takie są przez niego dostarczane wraz z asortymentem. 4. Wykonawca w ramach realizacji warunków dostawy i uruchomienia asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia zapewni, bezkosztowy instruktaż, osób wskazanych przez Zamawiającego. 5. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego, stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, nastąpi po dostarczeniu i uruchomieniu asortymentu oraz po przeprowadzeniu instruktażu. 6. Dostarczony asortyment musi spełniać warunki oznakowania CE i być tym znakiem oznaczony. 7. Asortyment stanowiący przedmiot zamówienia, musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych. 8. Wykonawca gwarantuje, że oferowany przez niego asortyment stanowiący przedmiot zamówienia jest wprowadzony legalnie do obrotu i użytkowania na terenie Unii Europejskiej. 9. Przedmiot zamówienia, musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia - z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy. 10. Asortyment musi być zaopatrzony w akcesoria, instrukcje obsługi i inne elementy niezbędne do jego uruchomienia w konfiguracji zgodnej z wymaganiami i parametrami minimalnymi podanymi w specyfikacji techniczno – cenowej stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ oraz o ile to dotyczy danego asortymentu – w pełną listę oferowanego asortymentu z zaznaczonymi okresami gwarancji i cenami. 11. Asortyment przeznaczony do zasilania z sieci energetycznej musi być wyposażony w odpowiednią liczbę kabli zasilających pozwalających na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających chyba, że w specyfikacji techniczno - cenowej zaznaczono inaczej. 12. Oferowany sprzęt komputerowy (poz. od 1 do 2 specyfikacji techniczno - cenowej) musi spełniać kryteria efektywności energetycznej określonych w specyfikacjach programu ENERGY STAR co najmniej w wersji 7.0 (poz. od 1 do 2,). 13. Oferowany monitor komputerowy musi spełniać normę ISO9241-307 (klasa II w zakresie uszkodzonych pikseli) i TCO Display 7.0 (poz. 2); 14. Oferowany sprzęt komputerowy ( poz. 1, 2 specyfikacji techniczno - cenowej) musi spełniać kryteria programu ochrony środowiska EPEAT na poziomie „GOLD”; 15. Wykonawca gwarantuje, że oferowany asortyment posiadać będzie serwis producenta tegoż sprzętu, z obsługą serwisową prowadzoną w języku polskim. 16. Oferta cenowa Wykonawcy musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami SIWZ, w tym m.in. koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, ubezpieczenie na czas dostawy , przeglądy serwisowe oraz wsparcie techniczne zgodnie z ofertą Wykonawcy. W związku z tym Wykonawca nie będzie mógł żądać od Zamawiającego pokrycia jakichkolwiek kosztów dodatkowych związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. 17. Zamawiający pozostawia sobie prawo do zweryfikowania dostarczonego asortymentu w ramach realizacji niniejszego zamówienia, pod kątem legalności pochodzenia oraz innych oświadczeń Wykonawcy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 30213000-0

Dodatkowe kody CPV: 30213000-1, 30213000-5, 33195100-0, 38520000-6, 48000000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 26121.95
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe JTC Jacek Trzeciak
Email wykonawcy: lech.matuskiewicz@jtc.com.pl
Adres pocztowy: ul. Sianowska 4a,
Kod pocztowy: 60-431
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 33781.95
Oferta z najniższą ceną/kosztem 33781.95
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 33781.95
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.