Ogłoszenie nr 510323782-N-2020 z dnia 02-01-2020 r.
Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie: Dostawa oraz aktualizacja oprogramowania dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 5 części

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 633646-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, Krajowy numer identyfikacyjny 32638000000000, ul. ul. Doświadczalna  4, 20-290  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 081 7445061 w. 110, e-mail ebronisz@ipan.lublin.pl, faks 817 445 067.
Adres strony internetowej (url): www.ipan.lublin.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Instytut Naukowy PAN
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa oraz aktualizacja oprogramowania dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 5 części
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
A-2401-66/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Część 1: Zaawansowany program do składu publikacji - 1 szt. Część 2: Program służący do tworzenia wysokiej jakości wykresów 2D i 3D- 1 szt. Część 3: Aktualizacja programu służący do tworzenia wysokiej jakości wykresów 2D i 3D - 3 szt. Część 4: Oprogramowanie do analizy sekwencyjnej DNA - 1 szt. Część 5: Odnowienie subskrypcji specjalistycznego oprogramowania służącego do analizy, wizualizacji i symulacji - 1 szt.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 48517000-5

Dodatkowe kody CPV: 48324000-5, 48460000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Zaawansowany program do składu publikacji
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 762.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Softnow Regina Kiluk
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kiełpińska 3/96
Kod pocztowy: 01-707
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 937.26
Oferta z najniższą ceną/kosztem 937.26
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1735.53
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Program służący do tworzenia wysokiej jakości wykresów 2D i 3D
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 4146.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Gambit Centrum Oprogramowania i Szkoleń Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Al. Pokoju 29B/22-24
Kod pocztowy: 31-564
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 5099.58
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5099.58
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 5099.58
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Aktualizacja programu służący do tworzenia wysokiej jakości wykresów 2D i 3D
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 w zw. z 146 ust. 6 Pzp - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający w SIWZ nie podał, w jakim terminie kończy się obecna licencja, a odnowienie/przedłużenie kontraktów serwisowych dla konkretnych licencji może się odbyć wyłącznie jako kontynuacja kontraktu zawartego z oryginalnie zakupowanymi licencjami. W związku z powyższym, Wykonawcy nie mogli w sposób prawidłowy złożyć oferty. W ocenie Zamawiającego doszło do opisania przedmiotu zamówienia w sposób, który nie uwzględniał wszystkich okoliczności. Dodatkowo, wyżej wskazana wada postępowania ma charakter trwały, rzeczywiście wystąpiła i powoduje niemożliwość zawarcia ważnej umowy. Jakiekolwiek ingerowanie w treść SIWZ, w opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu lub kryteria oceny ofert po otarciu ofert na gruncie ustawy Pzp jest niedozwolone. Znajduje to swoje potwierdzenie w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 23 grudnia 2014 r. (sygn. akt. KIO 263/15) zgodnie z którym, „ustalone przez zamawiającego wymagania SIWZ mogą być zmienione wyłącznie do terminu otwarcia ofert, po którym uprawnienie zamawiającego do kształtowania SIWZ wygasa (arg. z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp). W świetle powyższego, należy unieważnić postępowanie z uwagi na to, iż wada, którą jest obarczone jest wadą niemożliwą do usunięcia oraz ma charakter trwały. W świetle istniejących postanowień SIWZ, Zamawiający nie jest w stanie ani wybrać oferty, która zaspokajałaby jego potrzeby, ani też nie jest w stanie rzetelnie porównać złożonych ofert.

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Oprogramowanie do analizy sekwencyjnej DNA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 4215.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Softnow Regina Kiluk
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kiełpińska 3/96
Kod pocztowy: 01-707
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 5184.45
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5184.45
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 5184.45
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 5   
NAZWA: Odnowienie subskrypcji specjalistycznego oprogramowania służącego do analizy, wizualizacji i symulacji
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 w zw. z 146 ust. 6 Pzp - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający w SIWZ nie podał, w jakim terminie kończy się obecna licencja, a odnowienie/przedłużenie kontraktów serwisowych dla konkretnych licencji może się odbyć wyłącznie jako kontynuacja kontraktu zawartego z oryginalnie zakupowanymi licencjami. W związku z powyższym, Wykonawcy nie mogli w sposób prawidłowy złożyć oferty. W ocenie Zamawiającego doszło do opisania przedmiotu zamówienia w sposób, który nie uwzględniał wszystkich okoliczności. Dodatkowo, wyżej wskazana wada postępowania ma charakter trwały, rzeczywiście wystąpiła i powoduje niemożliwość zawarcia ważnej umowy. Jakiekolwiek ingerowanie w treść SIWZ, w opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu lub kryteria oceny ofert po otarciu ofert na gruncie ustawy Pzp jest niedozwolone. Znajduje to swoje potwierdzenie w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 23 grudnia 2014 r. (sygn. akt. KIO 263/15) zgodnie z którym, „ustalone przez zamawiającego wymagania SIWZ mogą być zmienione wyłącznie do terminu otwarcia ofert, po którym uprawnienie zamawiającego do kształtowania SIWZ wygasa (arg. z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp). W świetle powyższego, należy unieważnić postępowanie z uwagi na to, iż wada, którą jest obarczone jest wadą niemożliwą do usunięcia oraz ma charakter trwały. W świetle istniejących postanowień SIWZ, Zamawiający nie jest w stanie ani wybrać oferty, która zaspokajałaby jego potrzeby, ani też nie jest w stanie rzetelnie porównać złożonych ofert.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.