Ogłoszenie nr 510323633-N-2020 z dnia 02-01-2020 r.
Powiat Biłgorajski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Biłgoraju: dostawa zestawów komputerowych z oprogramowaniem, zestawu multimedialnego oraz routera Wi-Fi do Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju w ramach projektu „Wzrost potencjału edukacyjnego 3 szkół zawodowych Powiatu Biłgorajskiego poprzez wykonanie prac modernizacyjnych oraz zakup wyposażenia”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
„Wzrost potencjału edukacyjnego 3 szkół zawodowych Powiatu Biłgorajskiego poprzez wykonanie prac modernizacyjnych oraz zakup wyposażenia”
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 586989-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540177597 - N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Biłgorajski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Biłgoraju, Krajowy numer identyfikacyjny 95036901400000, ul. ul. Tadeusza Kościuszki  94, 23-400  Biłgoraj, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 84 6882000, 6882006, e-mail zamowienia@bilgorajski.pl, faks 846882009.
Adres strony internetowej (url): www.spbilgoraj.bip.lubelskie.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
dostawa zestawów komputerowych z oprogramowaniem, zestawu multimedialnego oraz routera Wi-Fi do Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju w ramach projektu „Wzrost potencjału edukacyjnego 3 szkół zawodowych Powiatu Biłgorajskiego poprzez wykonanie prac modernizacyjnych oraz zakup wyposażenia”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.273.2.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów komputerowych z oprogramowaniem, zestawu multimedialnego oraz routera Wi-Fi do Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju w ramach projektu „Wzrost potencjału edukacyjnego 3 szkół zawodowych Powiatu Biłgorajskiego poprzez wykonanie prac modernizacyjnych oraz zakup wyposażenia”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik Nr 1 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 30236000-2

Dodatkowe kody CPV: 48000000-8, 39162110-9, 42962000-7, 32322000-6, 30230000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843), Zamawiający unieważnił postępowanie na dostawę zestawów komputerowych z oprogramowaniem, zestawu multimedialnego oraz routera Wi-Fi do Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju w ramach projektu „Wzrost potencjału edukacyjnego 3 szkół zawodowych Powiatu Biłgorajskiego poprzez wykonanie prac modernizacyjnych oraz zakup wyposażenia” ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Uzasadnienie Zamawiający w dniu 20.09.2019r. poinformował Wykonawców o wyniku postępowania. Wybrany Wykonawca TH IT Solutions Sp. z o.o. w piśmie z dnia 23.09.2019r. uchylił się od zawarcia umowy. Zamawiający działając na podstawie art. 24aa ust. 2 ustawy Pzp pismem z dnia dokonał ponownego wyboru oferty najwyżej ocenionej spośród pozostałych ofert złożonej przez Zakład Informatyki INFOMECH Janusz Mizera ul. Okulickiego 95, 37-450 Stalowa Wola. Wybrany Wykonawca Zakład Informatyki INFOMECH Janusz Mizera w piśmie z dnia 8.10.2019r. złożył oświadczenie, że odstępuje od podpisania umowy. Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie uprawniają Zamawiającego do wyboru trzeciej kolejnej oferty, dlatego też mając na uwadze uchylenie się od zawarcia umowy dwóch Wykonawców, zasadnym jest unieważnienie postępowania w świetle wyżej cytowanego art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.