Ogłoszenie nr 510323425-N-2020 z dnia 02-01-2020 r.
Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna: Zamówienia uzupełniające na moduły wykorzystywane do: przygotowania i przekazywania deklaracji podatkowych do urzędów skarbowych, przygotowywania i przekazywania deklaracji ewidencji zakupu i sprzedaży VAT tzw. Jednolitego pliku kontrolnego.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 550271987-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna, Krajowy numer identyfikacyjny 70012800000000, ul. Tamka  1, 00-349  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 578 47 01/02, e-mail komendaglownaohp@ohp.pl, faks 22 578 47 47.
Adres strony internetowej (url): www.bip.ohp.pl
Adres profilu nabywcy: www.ohp.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Jednostka budżetowa podległa MPRiPS
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zamówienia uzupełniające na moduły wykorzystywane do: przygotowania i przekazywania deklaracji podatkowych do urzędów skarbowych, przygotowywania i przekazywania deklaracji ewidencji zakupu i sprzedaży VAT tzw. Jednolitego pliku kontrolnego.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
22/B/KGOHP/2019/ZRB
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: 1)dostarczenie licencji na oprogramowanie firmy QNT – Qdeklaracje wraz z opieką serwisową na 2020 rok. Program Qdeklaracje wykorzystywany jest przez Komendę Główną oraz jednostki podległe do przygotowania i przekazywania deklaracji podatkowych do urzędów skarbowych. 2)dostarczenie licencji na oprogramowanie firmy QNT – QJPK wraz z opieką serwisową na 2020 rok. Program QJPK wykorzystywany jest przez Komendę Główną oraz jednostki podległe do przygotowania i przekazywania deklaracji ewidencji zakupu i sprzedaży VAT tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego(JPK) do właściwych urzędów skarbowych.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48412000-9

Dodatkowe kody CPV: 48443000-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 38255.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  1
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o.
Email wykonawcy: marketing@qnt.pl
Adres pocztowy: ul. Knurowska 21
Kod pocztowy: 41-800
Miejscowość: Zabrze
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 47053.65
Oferta z najniższą ceną/kosztem 47053.65
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 47053.65
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamówienia wskazane w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Pzp zostały przewidziane w Ogłoszeniu i SIWZ postępowania 10/B/KGOHP/2019/ZRB - nr ogłoszenia 2019/S 190-462206 Art. 36 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp