Ogłoszenie nr 510323351-N-2020 z dnia 02-01-2020 r.
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego: „Up-grade” do najnowszej wersji oprogramowania Vicon Nexus 2.9.2. wraz z dostawą komputera oraz przeszkoleniem min 3 pracowników z jego obsługi.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 623368-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540249495-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 32783000000000, ul. ul. Marymoncka  34, 00-968  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 834 05 14, e-mail zp@awf.edu.pl, faks 834 76 65.
Adres strony internetowej (url): www.awf.ezamawiajacy.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Up-grade” do najnowszej wersji oprogramowania Vicon Nexus 2.9.2. wraz z dostawą komputera oraz przeszkoleniem min 3 pracowników z jego obsługi.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
SSZP 371/ 54 /2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest „Up-grade” do najnowszej wersji oprogramowania Vicon Nexus 2.9.2. wraz z dostawą komputera oraz przeszkoleniem min 3 pracowników z jego obsługi. (CPV – 30200000-1, 48000000-8) 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nieregenerowany, w pełni sprawny, kategorii I, wolny od wad materiałowych i produkcyjnych. 4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własne ryzyko i na własny koszt przedmiot zamówienia do miejsca wskazanego na terenie AWF Warszawa, ul. Marymoncka 34. 5. Sprzęt musi być dostarczony wraz z materiałami i wyposażeniem umożliwiającym jego eksploatację bezpośrednio po przekazaniu Zamawiającemu. 6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Użyte przez Zamawiającego, w opisie przedmiotu zamówienia, dla oznaczenia materiałów znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę o których mowa w art. 29 ust. 3 ustawy, oraz normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy, funkcjonalny, techniczny lub technologiczny i we wszystkich przypadkach ich użycia dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych, zwanych dalej „rozwiązaniami równoważnymi”. Określony sprzęt, urządzenia i inne elementy opisu mogą być zastąpione rozwiązaniami równoważnymi o nie gorszych właściwościach jakościowych, funkcjonalnych, technicznych lub technologicznych. Użycie „sformułowań ograniczających” nie ma na celu preferowania danego producenta lub jego produktu lecz służy jedynie wskazaniu na rozwiązanie, które powinno posiadać cechy nie gorsze od podanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający w przypadku ofert zawierających rozwiązania równoważne będzie je weryfikować pod względem spełniania wymogów poszczególnych pozycji wymagań technicznych zawartych w załączniku 2 do SIWZ. Wykonawca obowiązany jest udowodnić w ofercie równoważność oferowanego materiału. Zamawiający nie uzna rozwiązań równoważnych, jeśli będą o gorszych właściwościach jakościowych, funkcjonalnych, technicznych lub technologicznych niż wskazane w załącznikach do SIWZ. 13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 30200000-1

Dodatkowe kody CPV: 48000000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 56500
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Helmar Measurement Systems Jacek Dobrowiecki
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Postańców Śląskich 108C/2
Kod pocztowy: 01-466
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 69495
Oferta z najniższą ceną/kosztem 69495
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 69495
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.