Ogłoszenie nr 510323252-N-2020 z dnia 02-01-2020 r.
Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku: „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania komputerowego na potrzeby Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku”.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 630941-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku, Krajowy numer identyfikacyjny 61103840300000, ul. Pl. Dąbrowskiego  2, 09-402  Płock, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 243 665 400, e-mail zamowienia@pwszplock.pl, faks 243 665 421.
Adres strony internetowej (url): mazowiecka.edu.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania komputerowego na potrzeby Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku”.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DA.PM.232.79.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych i nieużywanych urządzeń drukujących potrzeby Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dział II SIWZ. Zamówienie zostało podzielone na 3 części: a) Część 1 Drobny sprzęt komputerowy i komputery stacjonarne b) Część 2 – monitory interaktywne i drobny sprzęt komp. c) Część 3- Laptopy Wykonawca wystawi faktury oddzielnie dla każdej części w przypadku wygrania więcej niż jednej części. Zaoferowany sprzęt musi spełniać europejskie wymogi bezpieczeństwa w tym certyfikat CE. Wszystkie dostarczone urządzenia powinny być fabrycznie nowe, posiadać wszelkie certyfikaty zezwalające na sprzedaż na terenie Unii Europejskiej oraz pochodzić z oficjalnych kanałów sprzedaży producenta. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert równoważnych, ale o parametrach nie gorszych niż wyspecyfikowane zgodnie z zapisami SIWZ. 1. Komputer stacjonarny typ All-in-One 24” - 33 szt. Specyfikacja Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Informacje podstawowe Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. Typ obudowy All-in-One Płyta główna Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji logiem producenta oferowanej jednostki dedykowana dla danego urządzenia 1. Router Dual-WAN Ethernet – lub równoważny - 1 szt. Specyfikacja: PARAMETRY TECHNICZNE PRODUKTU Porty WAN: • 1 x SFP (Slot) • 2x 10/100/1000BaseT (RJ45) • 3G (USB) • 4G (USB) Porty LAN: 4x 10/100/1000BaseT (RJ45) Tryb pracy: • 3G/4G Router • ruter NAT • Router 2. Monitor interaktywny 75”– 5 szt. Specyfikacja: Współpraca z Windows Ink: Tak - Automatyczne rozpoznawanie narzędzi Rodzaj panelu: LED Porty USB: USB typ A x 5 ( 3 porty USB 2.0 Dynamiczne | 1 port USB 3.0 Dynamiczny | 1 port Android ) | przekątna: 75 cali 3. Monitor interaktywny 65” – 2 szt. Specyfikacja: Współpraca z Windows Ink: Tak - Automatyczne rozpoznawanie narzędzi Rodzaj panelu: LED Porty USB: USB typ A x 5 ( 3 porty USB 2.0 Dynamiczne | 1 port USB 3.0 Dynamiczny |1 port Android ) | przekątna: 65 cali 4. Zestawy głośnikowe – 3 szt. Specyfikacja: Producent Dowolny Gwarancja 24 miesiące w serwisie sprzedawcy 5. Dyski SSD – 10 szt. Specyfikacja: Producent Dowolny Gwarancja 36 miesięcy w serwisie sprzedawcy Komputer przenośny typu laptop konwertowalny z dotykowym ekranem -12 szt. Specyfikacja: Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Typ Komputer przenośny typu laptop konwertowalny z dotykowym ekranem. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. Płyta głowna Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji logiem producenta oferowanej jednostki dedykowana dla danego urządzenia;
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 30200000-1

Dodatkowe kody CPV: 48823000-3, 30213300-8, 32420000-3, 48000000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: komputery stacjonarne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 146582.24
Waluta złoty
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: „Data Net” Jarosław Jagodziński i Wspólnicy Spółka Jawna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Kolberga 16
Kod pocztowy: 09-407
Miejscowość: Płock
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 186355.95
Oferta z najniższą ceną/kosztem 186355.95
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 186355.95
Waluta: złoty
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: monitory interaktywne i drobny sprzęt komp
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 71204.05
Waluta złoty
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: „Data Net” Jarosław Jagodziński i Wspólnicy Spółka Jawna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Kolberga 16
Kod pocztowy: 09-407
Miejscowość: Płock
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 85760.68
Oferta z najniższą ceną/kosztem 85760.68
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 85760.68
Waluta: złoty
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Laptopy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 55273.17
Waluta złoty
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: „Data Net” Jarosław Jagodziński i Wspólnicy Spółka Jawna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Kolberga 16
Kod pocztowy: 09-407
Miejscowość: Płock
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
tak
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 71985.96
Oferta z najniższą ceną/kosztem 71985.96
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 71985.96
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.