Ogłoszenie nr 510323203-N-2020 z dnia 02-01-2020 r.
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe: Dostawa licencji dostępowych oprogramowania MS Exchange

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 634975-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Krajowy numer identyfikacyjny 16321074000000, ul. ul. Księżycowa  5, 01-934  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. + 48 22 22 99 931, e-mail centrala@lpr.com.pl, faks +48 22 22 99 933.
Adres strony internetowej (url): www.lpr.com.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa licencji dostępowych oprogramowania MS Exchange
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP/3/XII/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pakietu podstawowych licencji dostępowych do serwera poczty elektronicznej MS Exchange zapewniający (w zgodzie z wymaganiami licencyjnymi producenta) możliwość wykorzystania przez użytkowników funkcjonalności serwerów poczty elektronicznej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 2 do SIWZ. 3. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji dostaw objętych przedmiotem zamówienia z prawem opcji w zakresie zakupu pakietu MS Exchange - MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2019 STANDARD DEVICE CALs MOLP GOV w ilości 650 sztuk (zwanym dalej: Prawem opcji). 1) Skorzystanie przez Zamawiającego z Prawa opcji może nastąpić w okresie obowiązywania Umowy. 2) Zamawiający może skorzystać z Prawa opcji jednokrotnie lub wielokrotnie stosowanie do własnych potrzeb. 3) Warunkiem każdorazowej realizacji Prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego lub osobę przez niego upoważnioną, odrębnego zamówienia. 4) Rozliczenie Wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu skorzystania przez Zamawiającego z Prawa opcji nastąpi na podstawie wystawionej faktury VAT zgodnie ze złożoną ofertą, wystawionej najwcześniej z chwilą podpisania Protokołu odbioru ilościowego. 5) Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48000000-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 528055.02
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: A.P.N. PROMISE S.A.
Email wykonawcy: przetargi@promise.pl
Adres pocztowy: ul. Domaniewska 44a
Kod pocztowy: 02-672
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 693069.12
Oferta z najniższą ceną/kosztem 693069.12
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 718670.56
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Wartość umowy uwzględnia cenę zamówienia podstawowego - 506194,12 zł oraz cenę prawa opcji - 186875,00 zł.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.