Ogłoszenie nr 510322910-N-2020 z dnia 02-01-2020 r.
Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu: Zakup dostępu do usługi „Ognivo EZ”, dla urzędów skarbowych woj. wielkopolskiego oraz nadawanie komunikatów EZ.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu, Krajowy numer identyfikacyjny 00102297200000, ul. Dolna Wilda  80A, 61-501  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8586100, e-mail beata.chomiakowska@mf.gov.pl, faks 61 8522224.
Adres strony internetowej (url): www.wielkopolskie.kas.gov.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.wilkopolskie.kas.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup dostępu do usługi „Ognivo EZ”, dla urzędów skarbowych woj. wielkopolskiego oraz nadawanie komunikatów EZ.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
3001-ILZ.260.33.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem negocjacji jest zakup dostępu do usługi „Ognivo EZ” dla nw. urzędów skarbowych województwa wielkopolskiego i nadawanie komunikatów EZ: 1) Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu, 2) Urząd Skarbowy Poznań – Wilda, 3) Urząd Skarbowy Poznań – Winogrady, 4) Urząd Skarbowy Poznań – Nowe Miasto, 5) Urząd Skarbowy Poznań – Grunwald, 6) Urząd Skarbowy Poznań – Jeżyce, 7) Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu, 8) Urząd Skarbowy w Gnieźnie, 9) Urząd Skarbowy w Koninie, 10) Urząd Skarbowy w Słupcy, 11) Urząd Skarbowy we Wrześni, 12) Urząd Skarbowy w Kole, 13) Urząd Skarbowy w Turku, 14) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kaliszu, 15) Drugi Urząd Skarbowy w Kaliszu, 16) Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu, 17) Urząd Skarbowy w Jarocinie, 18) Urząd Skarbowy w Ostrzeszowie, 19) Urząd Skarbowy w Ostrowie Wlkp., 20) Urząd Skarbowy w Krotoszynie, 21) Urząd Skarbowy w Kępnie, 22) Urząd Skarbowy w Środzie Wlkp., 23) Urząd Skarbowy w Śremie, 24) Urząd Skarbowy w Gostyniu, 25) Urząd Skarbowy w Rawiczu, 26) Urząd Skarbowy w Lesznie, 27) Urząd Skarbowy w Kościanie, 28) Urząd Skarbowy w Wolsztynie, 29) Urząd Skarbowy w Grodzisku Wlkp., 30) Urząd Skarbowy w Nowym Tomyślu, 31) Urząd Skarbowy w Szamotułach, 32) Urząd Skarbowy w Czarnkowie, 33) Urząd Skarbowy w Obornikach, 34) Urząd Skarbowy w Pile, 35) Urząd Skarbowy w Chodzieży, 36) Urząd Skarbowy w Wągrowcu, 37) Urząd Skarbowy w Złotowie.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48000000-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 199328.02
Waluta PL
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.
Email wykonawcy: luo@kir.pl
Adres pocztowy: ul. rtm. W. Pileckiego 65
Kod pocztowy: 02-781
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 245173.47
Oferta z najniższą ceną/kosztem 245173.47
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 245173.47
Waluta: PL
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a i b)  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2019, poz. 1843 – dalej pzp) udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki może być zastosowane wyłącznie w okolicznościach przewidzianych ustawą, a zatem w przypadku spełnienia jednej z przesłanek określonych w art.67 ust.1 pzp. Zgodnie z art.67 ust.1 pkt 1 lit. a i lit. b) pzp, Zamawiający może udzielić zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki w przypadku, gdy usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze oraz z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów. Ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1145 z poźn. zm.) wprowadzono istotne zmiany w obszarze egzekucji administracyjnej, w tym egzekucji zajęć wierzytelności rachunku bankowego. Przepis art. 86b ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2019 poz. 1438 z późn. zm.), nakłada na organy egzekucyjne obowiązek doręczania zawiadomień i wezwań związanych z prowadzeniem egzekucji z wierzytelności rachunku bankowego przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego obsługującego zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego. Zgodnie z art.112c ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. 2018, poz. 2187 z późn. zm.), banki prowadzą system teleinformatyczny obsługujący zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego. Wskazany system teleinformatyczny jest prowadzony przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. (KIR), kluczową instytucję infrastrukturalną polskiego sektora bankowego, działającą na podstawie art.67 ustawy Prawo bankowe, której priorytetowym obszarem działania są usługi z zakresu rozliczeń i płatności, realizowane w ramach elektronicznych systemów. Z uwagi na funkcje, jakie pełni system teleinformatyczny obsługujący zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego, w kraju może funkcjonować tylko jeden taki system. W przypadku funkcjonowania kilku systemów równolegle niemożliwe byłoby doręczanie zawiadomień o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego w sytuacji, gdyby organ egzekucyjny i bank były uczestnikami różnych systemów. W związku z powyższym, mając na uwadze fakt, że organy egzekucyjne są zobowiązane do korzystania z systemu teleinformatycznego obsługującego zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego, a KIR jest jedynym Wykonawcą powyższej usługi, zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki jest w ocenie Zamawiającego uzasadnione.