Ogłoszenie nr 510322908-N-2020 z dnia 02-01-2020 r.
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu: Sukcesywna dostawa notebooków, komputerów stacjonarnych i monitorów - liczba części 2

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 629866-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Krajowy numer identyfikacyjny 18440000000000, ul. ul. Wojska Polskiego  28, 60-637  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8487043, e-mail zampub@up.poznan.pl, faks 61 8955043.
Adres strony internetowej (url): www.up.poznan.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: uczelnia wyższa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywna dostawa notebooków, komputerów stacjonarnych i monitorów - liczba części 2
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RZ-262-85/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
3.1 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa notebooków, komputerów stacjonarnych i monitorów szczegółowo wyspecyfikowanych w załączniku nr 4 do SIWZ. 3.2 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – liczba części 2. 3.3 Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 3.4 Opis L.p. Opis 1 Temat: Notebooki Wspólny słownik zamówień: CPV 30213100-6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 2 Temat: Komputery stacjonarne, monitory. Wspólny słownik zamówień: CPV 30200000-1, 48000000-8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 3.5 Podane przez Zamawiającego w Załączniku nr 5 ilości sprzętu są ilościami prognozowanymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zrealizowania zamówienia w ilości odpowiadającej rzeczywistym potrzebom zgłoszonym przez jednostki organizacyjne Uczelni. 3.6 Zamawiający zobowiązuje się do realizacji zamówień na dostawę notebooków, komputerów stacjonarnych i monitorów podczas trwania Umowy, w wysokości co najmniej 60% kwoty netto dla każdej części, o której mowa w § 4 ust.1 Umowy. Wykonawcy, w związku z treścią § 4 ust. 10 Umowy, nie przysługuje roszczenie w stosunku do Zamawiającego, w przypadku niewykorzystania przy realizacji umowy, kwoty równej lub niższej niż 40% kwoty netto, o której mowa § 4 ust.1 Umowy . 3.7 Wykonawca ma wycenić każdą pozycję wykazu z uwzględnieniem kosztów dojazdu do użytkownika końcowego, instalacji i uruchomienia sprzętu oraz zainstalowania systemu operacyjnego, a także oprogramowania Microsoft Office wraz z dostarczeniem jego kopii na płycie CD-R, zakupionego w ramach programu licencyjnego Academic Select. Dodatkowo Wykonawca ma wycenić instalację oprogramowania monitorującego dostarczonego przez zamawiającego wykazanego w protokole odbioru sprzętu (Załącznik nr 6). Wykonawca będzie zobowiązany również do przypisania każdemu komputerowi indywidualnej nazwy podanej przez zamawiającego. Z powodu dużej dynamiki zmian zachodzących na rynku informatycznym, w czasie trwania umowy ale w ramach zaproponowanej przez Wykonawcę ceny, Zamawiający może dokonać zmian w konfiguracji sprzętu, poprzez zamówienie konfiguracji o parametrach lepszych ale w tej samej cenie. 3.8 Specyfikacja techniczna notebooków, komputerów stacjonarnych i monitorów wyszczególniona w załączniku nr 1 Umowy powinna być dynamicznie aktualizowana przez Wykonawcę, w zakresie w jakim ewoluuje rynek notebooków, komputerów stacjonarnych i monitorów. Dokonanie aktualizacji w powyższym zakresie wymaga zgody Zamawiającego. Brak uwzględniania przez Wykonawcę zmian rynkowych może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 3.9 Na potrzeby Zamawiającego Wykonawca dla części 1 i 2, zobowiązuje się do udostępniania adresu strony internetowej, na której znajdzie się wykaz aktualnych konfiguracji. Serwis internetowy udostępniony przez Wykonawcę musi umożliwiać Zamawiającemu realizację zamówień w trybie on - line. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu w obrębie serwisu internetowego dostęp do historii zamówień, z jednoczesnym wglądem w procent wykorzystania wartości kontraktu oraz podliczenie i zestawienie całkowitej realizacji. 3.10 W celu potwierdzenia wykonania strony internetowej (dla części 1 i 2) umożliwiającej zamawiającemu dokonywanie zamówień on-line (pkt 3.9 SIWZ), wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wydruków: strony logowania, strony historii zamówień, strony informacji o procentowym wykorzystaniu budżetu dla poszczególnych grup towarowych (notebooki, komputery stacjonarne i monitory), strony wyboru notebooków, komputerów stacjonarnych i monitorów zaproponowanych przez Wykonawcę. Wykonawca wraz z wydrukami stron dostarczy zamawiającemu adres w/w strony www z aktywnymi stronami (strona główna, strona historii zamówień, strona informacji o procentowym wykorzystaniu budżetu dla poszczególnych grup towarowych (notebooki, komputery stacjonarne i monitory), strona umożliwiająca wybór notebooków, komputerów stacjonarnych i monitorów zaproponowanych przez wykonawcę). Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia aktywności strony od dnia otwarcia ofert do końca obowiązywania umowy. 3.11 Wykonawca dla części 1 i 2 załączy schematyczny przebieg obsługi serwisowej (napraw gwarancyjnych) od chwili zgłoszenia do jej zakończenia. 3.12 Wykonawca dla części 1 i 2 zobowiązuje się na zlecenie Zamawiającego do nieodpłatnego odbioru sprzętu komputerowego do utylizacji. 3.13 Zamawiający w oparciu o art. 29 ust 3 z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) wskazał w załączniku nr 4, znak towarowy firm jako wzorzec funkcjonalno-jakościowy przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert dla notebooków, komputerów stacjonarnych i monitorów oraz oprogramowania o parametrach nie gorszych lub równoważnych a jednocześnie spełniających wymagania określone w załączniku nr 4 SIWZ a zaoferowany sprzęt i oprogramowanie będzie w pełni i poprawnie funkcjonowało z systemami sieciowymi, aplikacyjnymi i operacyjnymi. 3.14 Oferowane notebooki, komputery stacjonarne i monitory muszą spełniać warunki oznakowania CE zgodnie z deklaracją WE i być tym znakiem oznaczone. 3.15 Zamawiający dla części 1 i 2 nie dopuszcza udziału podwykonawców w realizacji przedmiotu umowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 30213100-6

Dodatkowe kody CPV: 30200000-1, 48000000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Notebooki
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 347440.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Jacek Trzeciak "JTC" Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
Email wykonawcy: tomasz.stanski@jtc.pl
Adres pocztowy: ul. Sianowska 4a
Kod pocztowy: 60-431
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 425629.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 425629.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 425629.20
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Komputery stacjonarne, monitory
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 149990.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Jacek Trzeciak "JTC" Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
Email wykonawcy: tomasz.stanski@jtc.pl
Adres pocztowy: ul. Sianowska 4a
Kod pocztowy: 60-431
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 184487.70
Oferta z najniższą ceną/kosztem 184487.70
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 184487.70
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.