Ogłoszenie nr 510322866-N-2020 z dnia 02-01-2020 r.
Ministerstwo Cyfryzacji: Dostawa licencji, maszyny wirtualnej oraz systemu zarządzania do środowiska firewall, wraz ze szkoleniami i wsparciem producenta przez okres 12 miesięcy.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 616615-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540238527-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Ministerstwo Cyfryzacji, Krajowy numer identyfikacyjny 14588148800000, ul. Królewska  27, 00-060  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. + 48 22 245 57 31, e-mail wzp@mc.gov.pl, faks + 48 22 892 04 76.
Adres strony internetowej (url): www.mc.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa licencji, maszyny wirtualnej oraz systemu zarządzania do środowiska firewall, wraz ze szkoleniami i wsparciem producenta przez okres 12 miesięcy.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
23/MC/PN/19
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedłużenie 8 licencji oprogramowania Palo Alto do urządzeń typu Next Generation Firewall Palo Alto 3020 na 12 miesięcy, wraz ze wsparciem producenta na okres 12 miesięcy: 1) PAN-PA-3020-TP-HA2-R (2 szt.), 2) PAN-PA-3020-TP-HA2-R (2 szt.), 3) PAN-PA-3020-URL2-HA2-R (2 szt.), 4) PAN-SVCBKLN-3020-R (2 szt.). 2. Rozbudowa systemu Palo Alto Networks o 1 system zarządzania PAN-PRA-(maszyna wirtualna), wraz ze wsparciem producenta na okres 12 miesięcy. 3. Rozbudowa systemu Palo Alto Networks o zestaw 5 wirtualnych firewalli PAN-VM-100-PERP-BND1-PREM-1YR do mikro segmentacji środowiska wirtualnego, wraz ze wsparciem producenta na okres 12 miesięcy. 4. Zapewnienie szkoleń z zakresu konfiguracji i obsługi systemu zabezpieczeń firewall (dotyczących pkt.1- 3).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48219300-9

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 243750.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  2
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Apius Technologies S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Moniuszki 50
Kod pocztowy: 31-523
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 299812.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 299812.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 299812.50
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.