Ogłoszenie nr 510284219-N-2019 z dnia 31-12-2019 r.
Gmina Łask: Dostawa pomocy dydaktycznych w zakresie matematyki do szkół w ramach projektu „Poszerzamy horyzonty – wsparcie szkół podstawowych z terenu gminy Łask”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt pn. „Poszerzamy horyzonty – wsparcie szkół podstawowych z terenu gminy Łask” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 620106-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540245184-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Łask, Krajowy numer identyfikacyjny 73093451300000, ul. ul. Warszawska  14, 98-100  Łask, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 436 768 300, e-mail um@lask.pl, faks 436 768 388.
Adres strony internetowej (url): www.lask.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa pomocy dydaktycznych w zakresie matematyki do szkół w ramach projektu „Poszerzamy horyzonty – wsparcie szkół podstawowych z terenu gminy Łask”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
OKS.271.1.1.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę pomocy dydaktycznych w zakresie matematyki do czterech szkół podstawowych z rozmieszczeniem i rozładowaniem ich w poszczególnych szkołach. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Poszerzamy horyzonty – wsparcie szkół podstawowych z terenu gminy Łask”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 6 do siwz pn. Opis przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie ofertowej uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia m.in. przewiezienie, zabezpieczenie i rozmieszczenie pomocy dydaktycznych. Cały dostarczony w ramach niniejszego zamówienia asortyment powinien być fabrycznie nowy, wolny od wad, oryginalnie zapakowany i odpowiadający właściwościom norm jakościowych. Wykonawca może zaoferować wyłącznie takie wyroby, które są dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Oferowane wyroby muszą odpowiadać normom i spełniać wszelkie wymogi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynikające ze swojego przeznaczenia. Na dostarczony przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli minimum 15-miesiecznej rękojmi i gwarancji lub dłuższej, jeśli tak wynikać będzie z deklaracji producenta oferowanego wyrobu. Gwarancja dotyczy w szczególności: jakości i poprawności druku, wytrzymałości połączeń i klejenia grzbietów podręczników i słowników, poprawności zapisu na nośnikach CD, osadzeń map i plansz – mocowania w zawieszkach itp
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 39162100-6

Dodatkowe kody CPV: 39162110-9, 39162000-5, 22120000-7, 48190000-6, 48520000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 33200.98
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ABC Szkoły Sławomir Śliwiak
Email wykonawcy: biuro@abcszkoly.pl
Adres pocztowy: ul. Bogusława 17
Kod pocztowy: 80-209
Miejscowość: Chwaszczyno
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 46419.09
Oferta z najniższą ceną/kosztem 40000.32
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 68882.36
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.