Ogłoszenie nr 510284143-N-2019 z dnia 31-12-2019 r.
Sąd Apelacyjny w Gdańsku: Dostawa licencji Microsoft lub licencji równoważnych na potrzeby Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 634132-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Apelacyjny w Gdańsku, Krajowy numer identyfikacyjny 28613500000000, ul. ul. Nowe Ogrody  , 80-803  Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 583 238 547, e-mail zam-publ@gdansk.sa.gov.pl, faks 583 238 588.
Adres strony internetowej (url): www.gdansk.sa.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Sąd
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa licencji Microsoft lub licencji równoważnych na potrzeby Sądu Apelacyjnego w Gdańsku
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
I.391.23.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji Microsoft wraz z aktualizacją licencji i subskrypcją na oprogramowanie lub dostawa produktów równoważnych na potrzeby Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Na przedmiot zamówienia składa się dostawa n/w licencji: 1) Microsoft Windows E5* (z subskrypcją na 24 miesiące) – 20 szt. 2) Microsoft Windows 10 Pro PL 64bit UPGRADE * – 50 szt. 3) Microsoft Office Standard 2019 PL * – 180 szt. *Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne pod warunkiem, że nie spowoduje to poniesienia dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego i będzie kompatybilne z rozwiązaniami posiadanymi przez Zamawiającego. Zamawiający obecnie posiada licencje Microsoft Windows.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48600000-4

Dodatkowe kody CPV: 48500000-3, 48517000-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 291059.90
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: APN Promise S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Domaniewskiej 44a
Kod pocztowy: 02-762
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 358003.68
Oferta z najniższą ceną/kosztem 358003.68
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 361347.85
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.