Ogłoszenie nr 510283334-N-2019 z dnia 31-12-2019 r.
Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk: Dzierżawa godzinowa oprogramowania do numerycznych obliczeń wytrzymałościowych (MES) oraz numerycznych obliczeń mechaniki płynów (CFD), w systemie typu "Pre-paid", z dostępem na okres 6 miesięcy wraz ze wsparciem technicznym na okres 6 miesięcy

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Program Operacyjny Inteligentny rozwój na lata 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 630170-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk, Krajowy numer identyfikacyjny 32612100000000, ul. Fiszera  14, 80-231  Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 522 53 23, e-mail przetargi@imp.gda.pl, faks 583 416 144.
Adres strony internetowej (url): www.imp.gda.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Instytut PAN
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dzierżawa godzinowa oprogramowania do numerycznych obliczeń wytrzymałościowych (MES) oraz numerycznych obliczeń mechaniki płynów (CFD), w systemie typu "Pre-paid", z dostępem na okres 6 miesięcy wraz ze wsparciem technicznym na okres 6 miesięcy
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
17/PN/SKO/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa godzinowa oprogramowania do numerycznych obliczeń wytrzymałościowych MES) oraz numerycznych obliczeń mechaniki płynów (CFD), w systemie typu "Pre-paid", z dostępem na okres 6 miesięcy wraz ze wsparciem technicznym na okres 6 miesięcy. W ramach dzierżawy wymagane jest dostarczenie narzędzi zarówno do obliczeń (Solver) jak również przygotowania geometrii, siatek, równań i warunków brzegowych (PrepPost).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48000000-8

Dodatkowe kody CPV: 48460000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 20000
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Mesco Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Aleja Legionów 4
Kod pocztowy: 41-902
Miejscowość: Bytom
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 24177.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 24177.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 24177.50
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.