Ogłoszenie nr 510282930-N-2019 z dnia 30-12-2019 r.
Gmina Podegrodzie: „Dostawa wyposażenia na potrzeby projektu pn. ”Utworzenie żłobka w Brzeznej” współfinansowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz Dostawa wyposażenia na potrzeby projektu pn. ”Wesołe Przedszkolaki w Gminie Podegrodzie” współfinansowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020” dot. rolet, pozostałe wyposażenie, wyposażenie kuchni

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt pn. ”Utworzenie żłobka w Brzeznej” współfinansowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020" oraz projekt pn. ”Wesołe Przedszkolaki w Gminie Podegrodzie” współfinansowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 628764-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Podegrodzie, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. Podegrodzie  248, 33-386  Podegrodzie, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 184 459 033, e-mail gmina@podegrodzie.sacz.pl., faks .
Adres strony internetowej (url): http://www.podegrodzie.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Dostawa wyposażenia na potrzeby projektu pn. ”Utworzenie żłobka w Brzeznej” współfinansowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz Dostawa wyposażenia na potrzeby projektu pn. ”Wesołe Przedszkolaki w Gminie Podegrodzie” współfinansowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020” dot. rolet, pozostałe wyposażenie, wyposażenie kuchni
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DIN-ZA.271.1.22.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
3.3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na każdą z części zamówienia opisanych w niniejszym punkcie. Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia. Zamawiający nie wprowadza ograniczeń w zakresie maksymalnej liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy. Zamówienie obejmuje 3 części: a) CZĘŚĆ nr I obejmuje dostawę i montaż:  rolet. b) CZĘŚĆ nr II obejmuje dostawę i montaż:  pozostałe wyposażenie. c) CZĘŚĆ nr III obejmuje dostawę i montaż:  wyposażenie kuchni. 3.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 8 a, b, c). 3.5. Użyte w dokumentacji nazwy handlowe, pochodzenia materiałów, wyrobów, elementów i wyposażenia, zwane dalej także „urządzeniami”, „wyposażeniem” i „sprzętem” nie są obowiązujące, a Zamawiający dopuszcza użycie materiałów równoważnych pod warunkiem, że ich parametry będą odpowiadały parametrom technicznym i jakościowym określonym w specyfikacji technicznej (załącznik nr 8 a, b, c). Użyte nazwy materiałów, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą nie mają na celu preferowanie wyrobu czy materiałów danego producenta, lecz wskazują, że materiał lub element powinien posiadać cechy – parametry techniczne nie gorsze od podanego w specyfikacji technicznej. 3.6. Wskazane wymiary w specyfikacjach technicznych dot. wyposażenia gminnego żłobka w Brzeznej oraz gminnego przedszkola w Brzeznej są przykładowe. Zamawiający dopuszcza tolerancję w zakresie wymiarów poszczególnych elementów wyposażenia w granicach (+/-) 5% dot. części nr I, (+/-) 10% dot. części nr II i III pod warunkiem zachowania wszelkich wytycznych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania. 3.7. Dodatkowe informacje: a) dostarczony przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, wolny od wad, wykonany w ramach bezpiecznych technologii oraz dopuszczony do stosowania w placówkach oświatowych - przedszkola oraz żłobkach, b) dostarczone wyposażenie winno spełniać wymagania norm UE. Produkty, które tego wymagają winny posiadać niezbędne aktualne certyfikaty bezpieczeństwa, atesty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem, zamówienie obejmuje również transport (na koszt i ryzyko) Wykonawcy, c) Wykonawca dostarczony towar ustawi i zamontuje w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, d) w przypadku wyposażenia wymagającego montażu, złożenia, Wykonawca zobowiązany jest dokonać montażu dostarczonego wyposażenia we wskazanym miejscu, przy czym datą odbioru będzie przekazanie kompletnego złożonego lub zamontowanego wyposażenia, e) Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemne zatwierdzenie produktów, kształtów produktów oraz kolorów przez Zamawiającego przed dostawą, f) jeśli dostarczone wyposażenie lub jego elementy są uszkodzone lub uległy uszkodzeniu podczas transportu, montażu zostaną przez Wykonawcę wymienione na nowe lub naprawione przed zgłoszeniem zakończenia dostaw do odbioru, g) wszystkie odpady powstałe podczas realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany zagospodarować na własny koszt. Wykonawca po dostarczeniu przedmiotu zamówienia oraz po zakończeniu prac montażowych jest zobowiązany do uporządkowania terenu dostaw i miejsca montażu. Wszystkie zniszczenia w budynku powstałe podczas montażu z winy Wykonawcy będą usuwane przez niego na jego koszt, h) Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie dostarczonego wyposażenia do czasu dokonania pisemnego odbioru końcowego /bez uwag/ potwierdzonego przez osoby odpowiedzialne ze strony Zamawiającego, i) Dostawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu w dniu dostawy karty gwarancyjne, wszelkie atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania dostarczanego wyposażenia zgodnie z zamówieniem, j) wymogi dotyczące gwarancji dla przedmiotu zamówienia: Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia wraz z gwarancją producenta - zgodnie ze wskazaniem w specyfikacji technicznej (załącznik nr 8 a, b, c). 3.8. Zamawiający przewiduje prawo opcji polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia w ilości do 20% wartości zamówienia podstawowego. 3.9. Miejsce realizacji zamówienia – Gmina Podegrodzie, miejscowość Brzezna, powiat nowosądecki, województwo małopolskie.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 39515410-2

Dodatkowe kody CPV: 32322000-6, 42923110-6, 39713210-8, 39713430-6, 42716200-0, 39713500-8, 42962000-7, 30213100-6, 38652100-1, 30195800-0, 48190000-6, 32324600-6, 39221180-2, 39220000-0, 39221200-9, 39223000-1, 39241110-7, 39711211-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: „Dostawa wyposażenia na potrzeby projektu pn. ”Utworzenie żłobka w Brzeznej” współfinansowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz Dostawa wyposażenia na potrzeby projektu pn. ”Wesołe Przedszkolaki w Gminie Podegrodzie” współfinansowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020” dot. rolet
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie przetargowe p.n. „Dostawa wyposażenia na potrzeby projektu pn. ”Utworzenie żłobka w Brzeznej” współfinansowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz Dostawa wyposażenia na potrzeby projektu pn. ”Wesołe Przedszkolaki w Gminie Podegrodzie” współfinansowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020” dot. rolet, pozostałe wyposażenie, wyposażenie kuchni dot. CZĘŚĆI NR I zostało unieważnione: • na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłyną żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. U Z A S A D N I E N I E W wyznaczonym terminie do składania ofert (05.12.2019 r., do godz. 12.00) dla części nr I wpłynęły dwie oferty: oferta nr 1 – 12.659,00 zł, terminem płatności faktur: 30 dni oraz terminem dostawy i montażu rolet: 23.12.2019 r., oferta nr 2 – 20.694,75 zł, terminem płatności faktur: 30 dni oraz terminem dostawy i montażu rolet: 23.12.2019 r. Obydwie złożone oferty zostały odrzucone: a) oferta nr 1 dla części nr I dot. ROLET Wykonawcy: MULTIROLETY Łukasz Płocki Piotr Płocki Spółka Jawna została odrzucona na podstawie:  art. 89 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,  art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) – Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. b) oferta nr 2 dla części nr I dot. ROLET Wykonawcy: PB TENDERS Jakub Pawulski została odrzucona na podstawie:  art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert. W zaistniałej sytuacji Zamawiający unieważnia postępowanie dla części nr I.

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: „Dostawa wyposażenia na potrzeby projektu pn. ”Utworzenie żłobka w Brzeznej” współfinansowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz Dostawa wyposażenia na potrzeby projektu pn. ”Wesołe Przedszkolaki w Gminie Podegrodzie” współfinansowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020” dot. pozostałe wyposażenie
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie przetargowe p.n. „Dostawa wyposażenia (...)dot. CZ. NR II zostało unieważnione: •na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.U Z A S A D N I E N I EW dniu 17.12.2019 r. w toku postępowania o udzielenie zamówienia na: „Dostawa wyposażenia(...)dla cz. nr II dot. POZOSTAŁEGO WYPOSAŻENIA został wybrany Wykonawca–Przedsiębiorstwo Handlowo–Usługowe PHU „BMS” S.j. Z Bielecki ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyń (oferta nr 3).Termin podpisania umowy wyznaczono na dzień 24.12.2019 r.Wybrany Wykonawca w wyznaczonym terminie tj. 24.12.2019 r. nie przybył do siedziby Zamawiającego,ani nie poprosił o przesłanie umowy do podpisu.Zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.W przedmiotowym postępowaniu dla cz. nr II dot. pozostałego wyposażenia – wpłynęły dwie oferty.Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu wymagał wykonania zamówienia najpóźniej do 30.12.2019 r. Ponadto Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w ogłoszeniu wskazał, iż będzie zastosowana procedura, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, tzw. „odwrócona”.„W sytuacji,kiedy zamawiający miałby jeszcze jedną ważną ofertę, a prowadziłby postępowanie w procedurze „odwróconej”, (o której mowa w art. 24aa p.z.p.), to w pierwszej kolejności powinien skorzystać z przepisu wskazanego w art. 24aa ust. 2 p.z.p. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli wykonawca, o którym mowa w art. 24aa ust. 1,uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. Następnie zaś, jeśli wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu, dokonałbym wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie art. 91 ust. 1 p.z.p.Należy zauważyć, iż po nowelizacji p.z.p. dokonanej ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020) dalej „nowelizacja”, niezależnie od tego, czy stosujemy procedurę „odwróconą”, czy zwykłą, w przypadku uchylenia się wybranego wykonawcy od podpisania umowy, kolejny wykonawca, którego moglibyśmy wybrać jest wykonawcą jeszcze nieprzebadanym. Należy, bowiem zauważyć, iż oświadczenia oraz dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku przesłanek wykluczenia, a także na potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, złożył tylko wykonawca najwyżej oceniony. Zatem, jeśli zamawiający chce wybrać kolejną ofertę musi wszcząć procedurę określoną w art. 26 ust. 1 lub 2 p.z.p.Tym samym, nie ma możliwości skorzystania z przepisu wskazanego w art. 94 ust. 3 p.z.p., który pozwala na niebadanie ofert, bowiem zamawiający te badanie musi przeprowadzić. Inna interpretacja powodowałaby,że zamawiający wybierałby ofertę wykonawcy, który nie byłby w ogóle zbadany.”Źródło: https://www.prawo.pl/samorzad/zamawiajacy-uniewaznia-postepowanie-w-ktorym-wykonawca-uchyla-sie-od-zawarcia-umowy,233070.html Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu wymagał wykonanie zamówienia w terminie najpóźniej do 30.12.2019 r.(który był kryterium oceny ofert). Zamawiający dokonując wyboru oferty kolejnego Wykonawcy, powinien wyznaczyć terminy na złożenie dokumentów, ewentualne uzupełnienia, wyjaśnienia oraz podpisanie umowy,tak aby inni Wykonawcy mieli wystarczający czas na zapoznanie się z kolejnym wyborem Zamawiającego i umożliwienie Wykonawcom, którzy nie zgadzają się z decyzją podjętą przez Zamawiającego,skorzystanie z przysługujących im środków ochrony prawnej.Z uwagi na krótkie terminy, spowodowane uchyleniem się wybranego wykonawcy od zawarcia umowy, Zamawiający nie ma możliwości dochowania wszystkich wymaganych prawem terminów. Ponieważ termin na złożenie dokumentów (min. 5-cio dniowy) oraz termin na zwarcie umowy z kolejnym Wykonawcą-nie można jej zawrzeć przed upływem 5-dniowego terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, co wynika z art. 94 ust. ust. 2 pkt. 3 w zw. z art. 180 ust. 2 pkt. 6, tej ustawy,a zawarcie umowy po upływie ww. terminu nie jest możliwe,ze względu na upływ – przewidzianego w niej–terminu wykonania zamówienia, należało unieważnić przedmiotowe postępowanie.

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: „Dostawa wyposażenia na potrzeby projektu pn. ”Utworzenie żłobka w Brzeznej” współfinansowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz Dostawa wyposażenia na potrzeby projektu pn. ”Wesołe Przedszkolaki w Gminie Podegrodzie” współfinansowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020” dot. wyposażenie kuchni
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie przetargowe p.n. „Dostawa wyposażenia na potrzeby projektu pn. ”Utworzenie żłobka w Brzeznej” współfinansowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz Dostawa wyposażenia na potrzeby projektu pn. ”Wesołe Przedszkolaki w Gminie Podegrodzie” współfinansowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020” dot. rolet, pozostałe wyposażenie, wyposażenie kuchni dot. CZĘŚĆI NR III zostało unieważnione: • na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. U Z A S A D N I E N I E W dniu 13.12.2019 r. w toku postępowania o udzielenie zamówienia na: „Dostawa wyposażenia na potrzeby projektu pn. ”Utworzenie żłobka w Brzeznej” współfinansowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz Dostawa wyposażenia na potrzeby projektu pn. ”Wesołe Przedszkolaki w Gminie Podegrodzie” współfinansowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020” dot. rolet, pozostałe wyposażenie, wyposażenie kuchni” dla części nr III dot. WYPOSAŻENIA KUCHNI został wybrany Wykonawca – INVEST HORECA BISTRO Mariusz Gajdos z siedzibą ul. Zawiszy Czarnego 24, 33-300 Nowy Sącz (oferta nr 4). Termin podpisania umowy wyznaczono na dzień 19.12.2019 r. Wybrany Wykonawca - INVEST HORECA BISTRO Mariusz Gajdos z siedzibą ul. Zawiszy Czarnego 24, 33-300 Nowy Sącz, w dniu 17.12.2019 r. poprosił droga elektroniczną (e-mail) o przesłanie umowy, z uwagi niemożliwość wstawienia się Pana Mariusz Gajdos w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający w wyznaczonym dniu na zawarcie umowy tj. 19.12.2019 r. przesłał drogą elektroniczną w formacie PDF umowę do podpisu do Wykonawcy: INVEST HORECA BISTRO Mariusz Gajdos. W dniu 20.12.2019 r. Wykonawca: INVEST HORECA BISTRO Mariusz Gajdos przesłał pismo drogą elektroniczną z prośbą o przedłużenie terminu realizacji zamówienia do 10.01.2020 r. Zamawiający – Gmina Podegrodzie nie wyraził zgody na przedłużenie terminu realizacji: a) termin realizacji był kryterium oceny ofert – najpóźniej do 30.12.2019 r., b) od 01.01.2020 r. Gmina Podegrodzie nie będzie już Zamawiającym dla przedmiotowego zadania, dla którego miała przeznaczone środki finansowe. Wykonawca w dniu 23.12.2019 r. przesłał pismo o odstąpieniu od podpisania umowy oraz realizacji zamówienia. Zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. W przedmiotowym postępowaniu dla części nr III dot. wyposażenia kuchni – oferta nr 4 była jedyna ofertą niepodlegającej odrzuceniu. „W sytuacji, kiedy wykonawca uchyla się od podpisania umowy, zaś druga oferta została odrzucona, zamawiający powinien unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi na to, iż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego kończyć się powinno albo zawarciem umowy w sprawie zamówienia albo jego unieważnieniem. Ustawa – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) dalej p.z.p., nie przewiduje innej formy zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Tym samym, kiedy wykonawca uchyla się od podpisania umowy, zaś druga oferta została odrzucona, zamawiający powinien unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi, iż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 93 ust. 1 pkt 7 p.z.p.). Podobne stanowisko zajął Urząd Zamówień Publicznych (Uchylanie się od zawarcia umowy przez wykonawcę na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 9/2012).” Źródło: https://www.prawo.pl/samorzad/zamawiajacy-uniewaznia-postepowanie-w-ktorym-wykonawca-uchyla-sie-od-zawarcia-umowy,233070.html W zaistniałej sytuacji Zamawiający unieważnia postępowanie dla części nr III.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.