Ogłoszenie nr 510282721-N-2019 z dnia 30-12-2019 r.
Ministerstwo Finansów, Biuro Logistyki: Zakup oprogramowania Sharepoint Server 2019 wraz licencjami dostępowymi CAL, na potrzeby budowy systemu zarządzania dokumentami w związku z realizacją projektu PUESC.p4.5- Cyfrowa granica w ramach umowy ramowej nr 2017/32 zawartej przez COAR

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Ministerstwo Finansów, Biuro Logistyki, Krajowy numer identyfikacyjny 22170000000000, ul. ul. Świętokrzyska  12, 00-916  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 694 54 00, e-mail wzp@mf.gov.pl, faks 22 694 52 68.
Adres strony internetowej (url): https://www.gov.pl/web/finanse
Adres profilu nabywcy: https://www.gov.pl/web/finanse
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup oprogramowania Sharepoint Server 2019 wraz licencjami dostępowymi CAL, na potrzeby budowy systemu zarządzania dokumentami w związku z realizacją projektu PUESC.p4.5- Cyfrowa granica w ramach umowy ramowej nr 2017/32 zawartej przez COAR
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
C/811/19/DI/B/415-8
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w ramach umowy ramowej nr 2017/32: 1) 3 sztuk licencji Microsoft SharePoint Server 2019 - ShrPntSvr Svr LSA wraz z aktualizacjami producenta (Software Assurance SA) na okres 36 miesięcy, 2) 90 sztuk licencji dostępowych Microsoft SharePoint 2019 CAL w wersji standard Per user - ShrPntSvr Std User CALSA wraz z aktualizacjami producenta (Software Assurance SA) na okres 36 miesięcy, realizowana na potrzeby rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej Centrum Informatyki Resortu Finansów.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48000000-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zapytanie o cenę
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Zakup oprogramowania Sharepoint Server 2019
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 171439.36
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: COMPAREX Poland Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Równoległa 2
Kod pocztowy: 02-235
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 222648.51
Oferta z najniższą ceną/kosztem 222648.51
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 232037.30
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.