Ogłoszenie nr 510282622-N-2019 z dnia 30-12-2019 r.
Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu: Wsparcie dla Systemu Transport Quality Control

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 550266455-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu, Krajowy numer identyfikacyjny 22287361000000, ul. Namysłowska  8, 50-304  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 777 90 23, e-mail cui@cui.wroclaw.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): www.bip.cui.wroclaw.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wsparcie dla Systemu Transport Quality Control
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
CUI-DNZ.320.51.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie Asysty i świadczenie Usług Rozwoju. a. w zakresie zamówienia podstawowego przedmiotem zamówienia jest: - świadczenie Asysty, w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020r. - świadczenie Usług Rozwoju w rozmiarze nie mniejszym niż 10 godzin b. w zakresie zamówienia objętego prawem przedmiotem zamówienia opcji jest: - świadczenie Asysty, w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. - świadczenie Usług Rozwoju w rozmiarze nie większym 790 godzin, co oznacza, że Zamawiający jest Uprawniony a nie zobowiązany do złożenia zleceń na Usługi Rozwoju objętych prawem opcji, a Wykonawca nie ma roszczenia o zlecenie świadczenia Usług Rozwoju ponad 10 godzin. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do Zaproszenia – Projekt umowy (w tym w załącznikach do projektu umowy).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48000000-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zostało opublikowane dnia 06.12.2019 pod numerem: 550266455-N-2019
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 184000
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: IT CONSULTING MARIUSZ MAJER
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Polanowicka nr 8R
Kod pocztowy: 51-180
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 302680
Oferta z najniższą ceną/kosztem 302680
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 302680
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z  na podstawie art. 66 w zw. z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i lit. b  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Aplikacja TQC jest używana (od marca 2016 roku) przez Wydział Transportu UM oraz kontrolerów ruchu. Wskazane rozwiązanie jest oprogramowaniem specjalistycznym – wytworzonym przez producenta dla określonej grupy odbiorców jakimi są jednostki kontrolujące jakość usług przewoźników i dostosowanym w trakcie wdrożenie na potrzeby zamawiającego, wynikające ze specyfiki prowadzonej działalności. Zamawiający nabył licencję TQC dożywotnio z trzyletnim wsparciem, aktualizacją i rozwojem aplikacji, wynikającym zarówno z potrzeb Zamawiającego jak i zmian legislacyjnych. Wdrożenie nowego systemu wiązałaby się z pełnym szkoleniem wszystkich użytkowników obecnych systemów z zakresu obsługi potencjalnie nowego oprogramowania. Nowe rozwiązanie wiązałoby się również z koniecznością przeprowadzenia migracji danych między systemami, za czym idzie ryzyko niepoprawnego zmapowania danych między systemami. Co mogłoby skutkować brakiem ciągłości danych między systemami w kolejnych latach użytkowania. Aplikacja dzięki zgodności z wymaganiami technicznymi stawianymi przez CUI jest utrzymywana na serwerach CUI co znacząco obniża koszty użytkowania i zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa Mając na uwadze powyższe nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.