Ogłoszenie nr 510282472-N-2019 z dnia 30-12-2019 r.
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej: Udzielenie licencji na aktualizację – (upgrade) użytkowanego przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu oprogramowania: System Finansowo-Księgowy FoKa mini w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2021r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Krajowy numer identyfikacyjny 30159181500000, ul. Jackowskiego  18, 60-509  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618 410 508, 61 22 69 228, e-mail anna.wojtkowiak@podgik.powiat.poznan.pl, izabela.marek@podgik.powiat.poznan.pl, faks 618 410 629.
Adres strony internetowej (url): www.bip.podgik.poznan.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Udzielenie licencji na aktualizację – (upgrade) użytkowanego przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu oprogramowania: System Finansowo-Księgowy FoKa mini w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2021r.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GKG.GO.2115.9.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie licencji niewyłącznej na aktualizację – upgrade na użytkowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu oprogramowanie: System Finansowo-Księgowy FoKa mini w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2021r.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48443000-5

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Udzielenie licencji na aktualizację – (upgrade) użytkowanego przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu oprogramowania: System Finansowo-Księgowy FoKa mini w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2021r.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 3000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Sputnik Software Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Klinkierowa 7
Kod pocztowy: 60-104
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 3690.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3690.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3690.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1b  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Firma Sputnik Software Sp. z o.o. z Poznania jest producentem i właścicielem autorskich praw majątkowych zamawianego oprogramowania.