Ogłoszenie nr 510282194-N-2019 z dnia 30-12-2019 r.
Ministerstwo Rozwoju: Dostawa i wdrożenie Systemu do zarządzania stacjami roboczymi i urządzeniami przenośnymi wraz ze wsparciem technicznym przez okres 12 miesięcy dla Ministerstwa Rozwoju

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 634802-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Ministerstwo Rozwoju, Krajowy numer identyfikacyjny 36926736100000, ul. Plac Trzech Krzyży   3/5, 00-507  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48222500130 , +48222737190, e-mail Pawel.Cichecki@mr.gov.pl, Milena.Rogowska@mr.gov.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): https://www.gov.pl/web/rozwoj/zamowienia
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa i wdrożenie Systemu do zarządzania stacjami roboczymi i urządzeniami przenośnymi wraz ze wsparciem technicznym przez okres 12 miesięcy dla Ministerstwa Rozwoju
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BDG-V.2610.33.2019.PS
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie Systemu do zarządzania stacjami roboczymi i urządzeniami przenośnymi wraz ze wsparciem technicznym przez okres 12 miesięcy dla Ministerstwa Rozwoju. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w szczególności poprzez: 1.1. Dostawę licencji oprogramowania Systemu wraz z 12 miesięcznym wsparciem technicznym; 1.2. Wdrożenie Systemu, instalację, konfigurację i uruchomienie produkcyjne w środowisku zamawiającego; 1.3. Przeprowadzenie instruktażu z zakresu administracji, obsługi i utrzymania dostarczonego Systemu. 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ. Po zawarciu umowy (wzór Istotnych Postanowień Umowy stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ) stanowił on będzie Załącznik nr 3 do umowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48000000-8

Dodatkowe kody CPV: 72263000-6, 72268000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 311382.11
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ICTSHOP sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Zofii Nałkowskiej 5 lok. 2
Kod pocztowy: 40-425
Miejscowość: Katowice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 375611.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 375611.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 375611.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.