Ogłoszenie nr 510282085-N-2019 z dnia 30-12-2019 r.
Gmina Brzozów: Dostawa sprzętu komputerowego do placówek oświatowych z terenu gminy Brzozów

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Program Rozwoju Edukacji w Gminie Brzozów EFS RPO WP 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 613645-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540232294-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Brzozów, Krajowy numer identyfikacyjny 37044023500000, ul. ul. Armii Krajowej  1, 36-200  Brzozów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 341 050, e-mail zp@brzozow.pl, faks 134 341 055.
Adres strony internetowej (url): www.brzozow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu komputerowego do placówek oświatowych z terenu gminy Brzozów
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.12.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wraz z licencjami do oprogramowania, dostarczenie instrukcji obsługi oraz udzielenie gwarancji na dostarczony sprzęt (karty gwarancyjne producenta) w celu wyposażenia pracowników Zamawiającego: Poz. Wyszczególnienie Ilość Miejsce dostawy: Szkoła Podstawowa w Brzozowie Nr 1 im. prof. Władysława Szafera w Brzozowie 1. Laptop 40 2. Szafa do ładowania laptopów 2 3. Urządzenie wielofunkcyjne 2 4. Drukarka 3D 1 5. Wizualizer 1 6. UPS 1 7. Router 32 8. Monitor interaktywny 7 9. Dostosowanie/adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni szkolnych 1 Miejsce dostawy: Szkoła Podstawowa im. Najświętszego Serca Jezusa w Starej Wsi 10. Laptop 20 11. Szafa do ładowania laptopów 1 12. Urządzenie wielofunkcyjne 1 13. Router 3 14. Monitor interaktywny 4 15. Dostosowanie/adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni szkolnych 1 Miejsce dostawy: Szkoła Podstawowa im. W. Witosa w Górkach 16. Laptop 20 17. Szafa do ładowania laptopów 1 18. Urządzenie wielofunkcyjne 1 19. Router 3 20. Monitor interaktywny 2 Miejsce dostawy: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. M. Rataja w Przysietnicy 21. Laptop 23 22. Szafa do ładowania laptopów 1 23. Urządzenie wielofunkcyjne 1 24. Router 3 25. Monitor interaktywny 4 26. Dostosowanie/adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni szkolnych 1 Miejsce dostawy: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. I. Łukasiewicza w Humniskach 27. Laptop 20 28. Szafa do ładowania laptopów 1 29. Urządzenie wielofunkcyjne 1 30. Router 3 31. Monitor interaktywny 2 RAZEM 32. Laptop 123 33. Szafa do ładowania laptopów 6 34. Urządzenie wielofunkcyjne 6 35. Drukarka 3D 1 36. Wizualizer 1 37. UPS 1 38. Router 44 39. Monitor interaktywny 19 40. Dostosowanie/adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni szkolnych 3
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 30213100-6

Dodatkowe kody CPV: 48000000-8, 30231310-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 538398.86
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  10
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  10
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wolność 8 lok.4
Kod pocztowy: 26-600
Miejscowość: Radom
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 478834.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 478834.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 571486.47
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.