Ogłoszenie nr 510282068-N-2019 z dnia 30-12-2019 r.
Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 621030-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku, Krajowy numer identyfikacyjny 10211220000000, ul. Jana Klemensa Branickiego  9, 15-085  Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 665 56 00, e-mail ias.bialystok@mf.gov.pl, faks 85 665 56 10.
Adres strony internetowej (url): www.podlaskie.kas.gov.pl
Adres profilu nabywcy: www.podlaskie.kas.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
2001-ILZ.260.44.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku: Pakiet nr 1: 1) Serwer NAS – 5 szt., 2) Dysk twardy 4 TB do serwera NAS – 12 szt., 3) Dysk twardy 8 TB do serwera NAS – 8 szt., 4) Drukarka mobilna – 1 szt., 5) Mobilne urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt., 6) Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne, laserowe lub LED – 2 szt., 7) Monitor 27” – 3 szt. 8) Dysk zewnętrzny USB 2 TB – 20 szt., 9) Dysk zewnętrzny USB 4TB – 5 szt., 10) Pamięć pendrive 32 GB, USB – 5 szt. 11) Pamięć pendrive 64 GB, USB – 10 szt. 12) Pamięć pendrive 256 GB, USB – 2 szt. 13) Zestaw głośnomówiący – 1 szt., 14) Pamięć RAM do serwera Dell PowerEdge R330 – 1 szt. 15) Pamięć RAM do laptopa Dell Inspirion G5 5587 – 2 szt. 16) Zasilacz do serwera HP ML350e Gen8v2 – 1szt. 17) Replikator/stacja dokująca do laptopa – 22szt.. 18) Laptop –1 szt., 19) Stacja dokująca/replikator portów do laptopa z poz. 18) - 1 szt., 20) MS Office Pro – 1szt. Pakiet nr 2 1) UPS 10 kVA – 1 szt
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 48820000-2

Dodatkowe kody CPV: 31682530-4, 30213100-6, 30232100-5, 30232000-4, 48517000-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Sprzęt komputerowy i oprogramowanie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 59925.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Cezar Cezary Machnio i Piotr Gąbka sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wolność 8 lok. 4
Kod pocztowy: 26-600
Miejscowość: Radom
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 73707.75
Oferta z najniższą ceną/kosztem 66095.28
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 76653.60
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Serwery
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 6620.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Anmaro sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Na Skały 1B
Kod pocztowy: 35-321
Miejscowość: Rzeszów
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 8142.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 8142.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 24317.10
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.