Ogłoszenie nr 510281914-N-2019 z dnia 27-12-2019 r.
Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek: Zakup zasobów, w tym informatycznych,umożliwiających śledzenie losów komórek i tkanek

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 632586-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek, Krajowy numer identyfikacyjny 01562056700000, ul. ul. Tytusa Chałubińskiego  5, 02-004  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 022 6217543, 6961336, e-mail akamin@ib.amwaw.edu.pl, faks 226 217 543.
Adres strony internetowej (url): www.kcbtik.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup zasobów, w tym informatycznych,umożliwiających śledzenie losów komórek i tkanek
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
6/KC/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zakup zasobów, w tym informatycznych, umożliwiających śledzenie losów komórek i tkanek dla Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy – zawierający opis przedmiotu zamówienia: Pakiet nr 1: zakup zasobów, w tym informatycznych umożliwiających śledzenie losów komórek i tkanek; Pakiet nr 2: zakup systemu przeznaczonego do monitorowania stanu pracy sprzętu krytycznego w SBBTIK KCBTIK; Pakiet nr 3: zakup systemu zarządzania systemami automatycznego sterowania infrastrukturą pomieszczeń czystych KCBTIK. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 dla poszczególnych pakietów
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 48000000-8

Dodatkowe kody CPV: 30200000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Pakiet nr 1: zakup zasobów, w tym informatycznych umożliwiających śledzenie losów komórek i tkanek
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Podstawa prawna: Art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) Uzasadnienie: Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 cyt. ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. W niniejszym postępowaniu do Pakietu nr 1 wpłynęła jedna oferta z ceną 82.410,00 zł brutto. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 70.000,00 zł brutto. Wysokość przyznanych środków, jakimi Zamawiający dysponuje na realizację przedmiotowego zamówienia oraz brak możliwości zwiększenia kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia w Pakiecie nr 1 do ceny złożonej oferty wyczerpało przesłanki art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych i skutkowało unieważnieniem postępowania w zakresie Pakietu nr 1.

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Pakiet nr 2: zakup systemu przeznaczonego do monitorowania stanu pracy sprzętu krytycznego w SBBTIK KCBTIK
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 55572.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: M2M Team Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Robotnicza 11/13
Kod pocztowy: 02-261
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 68353.56
Oferta z najniższą ceną/kosztem 68353.56
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 68353.56
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Pakiet nr 3: zakup systemu zarządzania systemami automatycznego sterowania infrastrukturą pomieszczeń czystych KCBTIK
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 55950.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: TKD Projekt – Tomasz Dżygało
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Strażacka 2A, Bieniewice
Kod pocztowy: 05-870
Miejscowość: Błonie
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 68818.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 68818.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 68818.50
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.