Ogłoszenie nr 510281682-N-2019 z dnia 27-12-2019 r.
Centralna Komisja Egzaminacyjna: Zakup i dostawa systemu do backupu i archiwizacji w tym urządzenie/a, instalacja i szkolenie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 613015-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Centralna Komisja Egzaminacyjna, Krajowy numer identyfikacyjny 01492522400000, ul. Józefa Lewartowskiego  6, 00-190  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 536 65 31, e-mail przetargi@cke-efs.pl, faks 22 536 65 46.
Adres strony internetowej (url): bip.cke.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Państwowa jednostka budżetowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa systemu do backupu i archiwizacji w tym urządzenie/a, instalacja i szkolenie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
CKE/6/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa systemu do backupu i archiwizacji w tym urządzenie/a, instalacja i szkolenie w ilościach o parametrach technicznych określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Poprzez urządzenie sprzętowe (appliance) Zamawiający rozumie zintegrowane, spójne rozwiązanie oparte o dedykowany sprzęt i oprogramowanie tj. urządzenie lub zespół urządzeń zawierające elementy składowe niezbędne do osiągnięcia funkcjonalności wymaganych treścią niniejszego opisu przedmiotu zamówienia w tym procesory, pamięć RAM, karty sieciowe, pamięć masowa, system operacyjny, aplikacje dla realizacji zarządzania zadaniami backupu i archiwizacji oraz przechowywania kopii zapasowych. 2.Rozwiązanie musi reprezentować logiczną architekturę trójwarstwową (serwer zarządzający, serwer medialny/magazyn składowania danych oraz klient), która pozwoli na skalowalność rozwiązania bez względu na dynamikę przyrostu danych. 3.Rozwiązanie musi zostać zainstalowane w dwóch różnych lokalizacjach fizycznych połączonych ze sobą siecią komputerową. Musi ono zapewniać wykonywanie kopii zapasowych w obu lokalizacjach, replikację kopii z jednej do drugiej lokalizacji i możliwość odtwarzania danych z dowolnej lokalizacji bez zakupu dodatkowych urządzeń, również w przypadku całkowitego zniszczenia jednej z lokalizacji. Oznacza to, że Zamawiający wymaga dostarczenie min. 2-ch sztuk identycznych urządzeń (appliance). 4. Pojedynczy appliance to serwer z ewentualną półką rozszerzającą przestrzeń dyskową lub deduplikatorem sprzętowym. Dopuszcza się, aby appliance był zbudowany w oparciu o wirtualizator a jego komponenty były instalowane jako maszyny wirtualne. W przypadku użycia wirtualizatora maszyny będące komponentami systemu muszą być instalowane na w/w appliance. Forma instalacji komponentów systemu backupu jako wirtualne maszyny musi być wspierana przez producenta komponentów applance’u, a Zamawiający musi dostarczyć wszystkie niezbędne licencje do prawidłowego działania appliance. 5. Uwaga: Pojęcie system dla Zamawiającego oznacza kompletne rozwiązanie obejmujące zarówno warstwę oprogramowania wykonującą zadania backupowe i archiwizacyjne jak i urządzenia, na których w/w oprogramowanie zostanie zainstalowane oraz urządzenia, na które będą wykonywane w/w zadania. 6. Przedmiot zamówienia obejmuje instalacje, wsparcie techniczne, szkolenie i gwarancję. 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48800000-6

Dodatkowe kody CPV: 48820000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 436500
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Set Up Julian Stępniak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Koszykowa 82b lok. 46
Kod pocztowy: 02-008
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 463710.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 389910.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 463710.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.