Ogłoszenie nr 510281607-N-2019 z dnia 27-12-2019 r.
Sąd Okręgowy w Krośnie: Dostawa oprogramowania dla Sądu Okręgowego w Krośnie i Sądu Rejonowego w Brzozowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 627512-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Okręgowy w Krośnie, Krajowy numer identyfikacyjny 00064176200000, ul. Sienkiewicza  12, 38-400  Krosno, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 013 4373661, e-mail zamowienia@krosno.so.gov.pl, informatyk@krosno.so.gov.pl; adm.gosp@krosno.so.gov.pl, faks 013 4373661.
Adres strony internetowej (url): www.krosno.so.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Sąd
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa oprogramowania dla Sądu Okręgowego w Krośnie i Sądu Rejonowego w Brzozowie
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania dla Sądu Okręgowego w Krośnie i Sądu Rejonowego w Brzozowie. Zakres zamówienia: Edytor tekstu- 53 szt., w tym 48 szt. dla Sądu Okręgowego w Krośnie i 5 szt. dla Sądu Rejonowego w Brzozowie. Arkusz kalkulacyjny- 7 szt., w tym 5 szt. dla Sądu Okręgowego w Krośnie i 2 szt. dla Sądu Rejonowego w Brzozowie. Uaktualnienie dla systemu Windows 10 professional- 30 szt., w tym 20 szt. dla Sądu Okręgowego w Krośnie i 10 szt. dla Sądu Rejonowego w Brzozowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 .
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48771000-3

Dodatkowe kody CPV: 48000000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 51720
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: A.P.N. PROMISE S.A.
Email wykonawcy: przetargi@promise.pl
Adres pocztowy: ul. Domaniewska 44a
Kod pocztowy: 02-672
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 61420.80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 61420.80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 71253.90
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.