Ogłoszenie nr 510281463-N-2019 z dnia 27-12-2019 r.
Prezydent Miasta Piekary Śląskie: "Dostawa serwera"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 621620-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540246439-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Prezydent Miasta Piekary Śląskie, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Bytomska  84, 41-940  Piekary Śląskie, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 939 379, e-mail um@um.piekary.pl, faks 32 287 22 69.
Adres strony internetowej (url): www.bip.piekary.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
"Dostawa serwera"
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BZP.271-73/BIN/19
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa serwera zgodnie z poniższą specyfikacją: Lp. Nazwa składnika/parametru technicznego sprzętu Minimalne wymagania Zamawiającego w zakresie składników i parametrów technicznych sprzętu A Wydajność obliczeniowa - min. dwa procesory serwerowe zgodne z architekturą x86-64 - jeden procesor musi posiadać min. 8 rdzeni oraz 16 wątków - Zamawiający oczekuje, że zaoferowany procesor uzyska w testach wydajności PassMark CPU Mark, opublikowanym na stronie www.cpubenchmark.net, wynik nie gorszy, niż 15 200 pkt. (wg. rankingu załączonego do SIWZ) B Pamięć operacyjna - typ pamięci DDR4 ECC - min. 128 GB - min. 16 x gniazd pamięci C Typ obudowy - obudowa rack 4U, przeznaczona do montażu w szafie 19’, wraz z akcesoriami niezbędnymi do montażu (szynami) D Zatoki dyskowe Zatoki na dyski min. 36, takie jak: - obsługiwany interfejs: SATA III, SAS-3 - obsługiwany rozmiar: 3,5’ - obsługiwany typ dysku: HDD - obsługiwana funkcja hot-swap Zatoki na dyski min. 2, takie jak: - obsługiwany interfejs: SATA III - obsługiwany rozmiar: 2,5’ - obsługiwany typ dysku: SSD - obsługiwana funkcja hot-swap E Pamięć masowa Dyski HDD - min. 15 dysków HDD - pojemność min. 10 TB - interfejs SAS-3 - rozmiar 3,5’ - pamięć cache min. 256 MB - dysk zoptymalizowany i przeznaczony do pracy w zamawianym urządzeniu Dyski SSD - min. 2 dyski SSD - pojemność min. 240 GB - interfejs SATA III - rozmiar 2,5’ F Interfejsy Interfejsy zewnętrzne: - min. 2 x USB 2.0 (z tyłu obudowy) - min. 2 x USB 3.0 (z tyłu obudowy) - min. 2 x RJ45 (10 Gbit/s) - min. 1 x RJ45 (IPMI – port do zarządzania) - min. 1 x VGA Interfejsy wewnętrzne: - min. 3 x PCI-E 3.0 x16 - min. 3 x PCI-E 3.0 x8 G Zarządzanie - zarządzanie poprzez port IPMI 2.0 - monitor stanu sprzętu - diody sygnalizujące działanie serwera na przednim panelu obudowy H System operacyjny do obsługi urządzenia - brak zainstalowanego systemu operacyjnego - możliwość instalacji systemu operacyjnego z rodziny Microsoft Windows Server oraz Linux I Karta rozszerzeń do obsługi dysków SAS - kontroler pozwalający na obsługę dysków SAS w trybie JBOD - karta w pełni kompatybilna z oferowanym urządzeniem. J Karta rozszerzeń LAN - min. 4 x RJ45 (10 Gbit/s) - karta dostarczona i w pełni kompatybilna z oferowanym urządzeniem K Zasilanie - min. 2 x redundantne zasilacze 1200 W z funkcją wymiany hot-swap L Okablowanie - min. 2 x kable zasilające typu C13-C14 o długości 3 m. M Gwarancja - 3-letnia gwarancja na urządzenie - wymiana uszkodzonych części w trybie NBD (Next Business Day) - pozostawienie uszkodzonej pamięci masowej u Zamawiającego - pomoc telefoniczna realizowana min. w dni robocze w godzinach: pon. od 7:00 do 17:00, wt. - czw. od 7:30 do 15:30, pt. od 7:30 do 14:00. 2. Informacje dodatkowe dot. specyfikacji sprzętu: Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu wraz z podaniem numerów katalogowych (producenta sprzętu) poszczególnych modułów/podzespołów. W razie zaistnienia wątpliwości podczas oceny przedstawionej oferty, oferent zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego przedstawić dokumentację techniczną oraz oświadczenie producenta oferowanego sprzętu podpisane przez upoważnionego przedstawiciela producenta sprzętu, że oferowany do przetargu sprzęt spełnia wymogi specyfikacji technicznej. Do urządzeń musi być dołączony mały segregator formatu A5 zawierający wszystkie niezbędne dokumenty takie jak instrukcja obsługi, gwarancja, deklaracja zgodności oraz wszystkie nośniki z oprogramowaniem, sterownikami dodawanymi do sprzętu. Urządzenia powinny mieć nadany przez dostawcę unikalne numery, które pozwolą na jednoznaczne zidentyfikowanie urządzeń w razie np.: awarii lub serwisu, numery powinny zostać przyklejone na urządzeniach W zamówieniu oferowany może być jedynie sprzęt i oprogramowanie fabrycznie nowe, nigdzie nieużywane poza oczywistą sytuacją związaną z jego testowaniem. W zamówieniu musi być oferowany sprzęt dopuszczony do sprzedaży w Polsce i na terenie UE, posiadający ważną deklarację CE.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 48820000-2

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 54471.54
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: System Data Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Sienkiewicza 42,
Kod pocztowy: 39-300
Miejscowość: Mielec
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 45769.53
Oferta z najniższą ceną/kosztem 43665.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 63468.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.