Ogłoszenie nr 510281331-N-2019 z dnia 24-12-2019 r.
Sąd Apelacyjny: Dostawa i instalacja siedemnastu urządzeń bezpieczeństwa brzegu sieci na potrzeby sądów apelacji białostockiej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 620194-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540245862-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Apelacyjny, Krajowy numer identyfikacyjny 23392920000000, ul. ul. Mickiewicza  5, 15-213  Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 857 430 470, e-mail gospodarczy@bialystok.sa.gov.pl, faks 857 329 001.
Adres strony internetowej (url): www.bialystok.sa.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: sąd powszechny
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa i instalacja siedemnastu urządzeń bezpieczeństwa brzegu sieci na potrzeby sądów apelacji białostockiej
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
G-241-29/19
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja siedemnastu systemów bezpieczeństwa brzegu sieci na potrzeby sądów apelacji białostockiej 2. Zamówienie zostało podzielone na 3 części tj.: -1 część: Dostawa i instalacja czternastu standardowych urządzeń bezpieczeństwa brzegu sieci do sądów apelacji białostockiej; -2 część: Dostawa i instalacja jednego średnio wydajnego urządzenia bezpieczeństwa brzegu sieci do sądów apelacji białostockiej -3 część: Dostawa i instalacja dwóch wysoko wydajnych urządzeń bezpieczeństwa brzegu sieci do sądów apelacji białostockiej 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 6 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 32420000-3

Dodatkowe kody CPV: 48210000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Dostawa i instalacja standardowych urządzeń bezpieczeństwa brzegu sieci do sądów apelacji białostockiej
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.W postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Dostawa i instalacja średnio wydajnego urządzenia bezpieczeństwa brzegu sieci do sądów apelacji białostockiej
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.W postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Dostawa i instalacja wysoko wydajnych urządzeń bezpieczeństwa brzegu sieci do sądów apelacji białostockiej
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.W postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.